ردیف سمت نام و نام خانوادگی تلفن نمابر
1 رئیس دانشکده دکتر علیرضا فارسی 29902940 22431953
2 معاون پژوهشی دکتر سجاد احمدی زاد 29902931
3 معاون آموزشی دکترخسرو ابراهیم 29902942
4 مدیر گروه علوم زیستی در ورزش و تندرستی دکتر سجاد احمدی زاد 29902931
5 مدیر گروه علوم رفتاری و شناختی ورزش دکتر مهین عقدایی 22902948
6 مدیر گروه مدیریت ورزشی و رسانه دکتر محمد رضا برومند 29905841
7 سرپرست گروه تندرستی و بازتوانی در ورزش دکتر هدی مزینی 29902903
8 مدیراجرایی سید محمدرضا موسوی 29902933
9​​ رئیس اداره آموزش خانم طباطبایی 29902943
10 کارشناس تحصیلات تکمیلی(گرایش‏‏‏ های رفتار حرکتی و مدیریت) خانم تشیعی 29902935 22431953
11 کارشناس تحصیلات تکمیلی(گرایش های فیزیولوژی و آسیب) خانم سبلانی 29902935
12 کارشناس آموزشی(کارشناسی) خانم تقوی 29903196
13 کارشناس فرهنگی و نشریه خانم ایمانی 29905838
14 کارشناس پژوهشی خانم وحیدی 29903196
15 کارشناس کتابخانه خانم موسوی 29902960
16 مسئول دفتر رئیس دانشکده خانم ابطحی 29902940
17 کارشناس گروه های آموزشی خانم محمدی ​29902940
1​8 امور اجرائی و اماکن​​ آقای حسنی 29902933
   

آدرس پستی: تهران- اوین- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- دفتر مجله فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

کد پستی: 1983963113
تلفن: 29902940-021
نمابر: 22431953
پست الکترونیکی: SEP@Mail.sbu.ac.ir
​​