ردیف سمت نام و نام خانوادگی تلفن نمابر
1 رئیس دانشکده دکتر علیرضا فارسی 29902940 22431953
2 معاون پژوهشی دکتر سجاد احمدی زاد 29902931
3 معاون آموزشی دکترخسرو ابراهیم 29902942
4 مدیر گروه علوم زیستی در ورزش و تندرستی دکتر سجاد احمدی زاد 29902931
5 مدیر گروه علوم رفتاری و شناختی ورزش دکتر مهین عقدایی 22902948
6 مدیر گروه مدیریت ورزشی و رسانه دکتر محمد رضا برومند 29905841
7 سرپرست گروه تندرستی و بازتوانی در ورزش دکتر هدی مزینی 29902903
8 مدیراجرایی سید محمدرضا موسوی 29902933
9​​ رئیس اداره آموزش خانم طباطبایی 29902943
10 کارشناس تحصیلات تکمیلی(گرایش‏های آسیب و مدیریت) خانم تشیعی 29902935 22431953
11 کارشناس تحصیلات تکمیلی(گرایش های فیزیولوژی و رفتار حرکتی) خانم سبلانی 29902935
12 کارشناس آموزشی(کارشناسی) خانم تقوی 29903196
13 کارشناس فرهنگی و نشریه خانم ایمانی 29905838
14 کارشناس پژوهشی خانم وحیدی 29903196
15 کارشناس کتابخانه خانم موسوی 29902960
16 دفتر رئیس دانشکده خانم ابطحی 29902940
17 کارشناس گروه های آموزشی خانم محمدی ​29902940
1​8 امور اجرائی و اماکن​​ آقای حسنی 29902933
   

آدرس پستی: تهران- اوین- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- دفتر مجله فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

کد پستی: 1983963113
تلفن: 29902940-021
نمابر: 22431953
پست الکترونیکی: SEP@Mail.sbu.ac.ir
​​