آدرس پستی: تهران- اوین- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- دفتر مجله فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
کد پستی: 1983963113
تلفن: 29902940-021
نمابر: 22431953
پست الکترونیکی: SEP@Mail.sbu.ac.ir