دانشگاه شهید بهشتی

ناصرخسرو از نگاه دکتر غلامحسین یوسفی

تاریخ انتشار: 1394/03/10 08:23 ق.ظ
بسمه تعالی
 
ناصرخسرو شکار جهان نشد، بلکه به قوت ایمان خود جهان را شکار کرد. او عصر خویش را با نظری دیگر نگریست و چاره ای برای تباهی های آن جست.
 
امروز نام ناصرخسرو در قلمرو زبان فارسی بلند آوازه است هم به سبب آثار متعددش به زبان فارسی، هم به سبب نگرشش به ماهیت زبان. در نظر ناصرخسرو جان و روح کلام، اندیشه است و پس کلام بی اندیشه، کالبدی مرده است و بی ارزش. او معتقد بود جان به سخن پاک، پاکیزه می گردد و رهایش مردم به دانش ممکن است. ناصر فضیلت انسان را در توانایی او در چون وچرا کردن قلمداد می کرد و جهان را در مقایسه با وجود آدمی خرد می‮شمرد:
 
  جهان در جنب فکرت های ما             همچو اندر جنب دریا، ساغر است
 
ناصر همچون ابن‮سینا که برتر از زمانۀ خود بود، گاه ناچار می شد فضیلت های خود را بستاید که نمونه آن را در زیر می‮بینیم:
 
 گر بر قیاس فضل بگشــتی مدار دهـر                        جز بر مقر ماه نبــودی مقر مــرا
  نی نی که چرخ و دهر ندانند قدر فضل                      این گفته بود گاه جوانی پدر مرا
 
بارور باد ادب و فرهنگ ایران که فرزندی چون ناصر خسرو در دامان خود پرورده است.
 
 برگرفته از یادنامه ناصرخسرو ـ دانشگاه فروسی مشهد 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: ناصرخسرو از دیدگاه دکتر غلامحسین یوسفی
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 1,380
اخبار : ناصرخسرو از نگاه دکتر غلامحسین یوسفی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی