دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان صبح به افق تهران: 05:45:01

برنامه هفتگی ورودی 95 دانشکده معماری و شهرسازی - مقطع کارشناسی ارشد - رشته فناوری - روزانه

تاریخ انتشار: 1395/06/20 09:01 ق.ظ
گروه آموزشي درس شماره و گروه درس نام درس كل ع ظر فيت ثبت نام شده جنس نام استاد زمان و مكان ارائه/ امتحان محدوديت اخذ مخصوص ورودي دروس اجبار / متضاد نحوه ارائه درس دوره درس
فن ساختمان 1916778-01 پروژه تكنولوژي معماري (2) 4 3 16 15 مختلط تحصيلدوست محمد درس(ت): چهار شنبه 08:00-09:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره روزانه، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي فن ساختمان، رشته فناوري معماري - معماري بيونيك، نوع برنامه آموزشي - پژوهشي، ، قبل از ترم 3951 ندارد عادي معماري و شهرسازي
حافظي محمدرضا درس(ع): چهار شنبه 09:00-12:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره نوبت دوم، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي فن ساختمان، رشته فناوري معماري - معماري بيونيك، نوع برنامه آموزشي - پژوهشي،
  درس(ع): چهار شنبه 13:00-19:00  
  امتحان(1395.10.22) ساعت : 08:00-10:00  
فن ساختمان 1916783-01 كاربردهاي پيشرفته كامپيوتر در معماري ديجيتال 2 1 15 7 مختلط مشايخ فريدني سعيد درس(ت): دو شنبه 13:00-14:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره روزانه، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي فن ساختمان، رشته فناوري معماري - معماري بيونيك، نوع برنامه آموزشي - پژوهشي، ، ترم 3951 ندارد عادي معماري و شهرسازي
درس(ع): دو شنبه 14:00-16:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره نوبت دوم، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي فن ساختمان، رشته فناوري معماري - معماري بيونيك، نوع برنامه آموزشي - پژوهشي،
امتحان(1395.10.14) ساعت : 13:00-15:00  
فن ساختمان 1916786-01 مصالح و فناوري هاي نوين ساختماني 2 1 15 7 مختلط افغاني خراسگاني رهام درس(ت): چهار شنبه 09:00-10:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره روزانه، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي فن ساختمان، رشته فناوري معماري - معماري بيونيك، نوع برنامه آموزشي - پژوهشي، ، ترم 3951 ندارد عادي معماري و شهرسازي
درس(ع): چهار شنبه 10:00-12:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره نوبت دوم، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي فن ساختمان، رشته فناوري معماري - معماري بيونيك، نوع برنامه آموزشي - پژوهشي،
امتحان(1395.10.15) ساعت : 10:00-12:00  
فن ساختمان 1916787-01 تاسيسات مكانيكي، الكتريكي و تجهيزات 2 1 15 7 مختلط دلفاني شهرام درس(ت): سه شنبه 13:00-14:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره روزانه، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي فن ساختمان، رشته فناوري معماري - معماري بيونيك، نوع برنامه آموزشي - پژوهشي، ، قبل از ترم 3951 ندارد عادي معماري و شهرسازي
درس(ع): سه شنبه 14:00-16:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره نوبت دوم، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي فن ساختمان، رشته فناوري معماري - معماري بيونيك، نوع برنامه آموزشي - پژوهشي،
امتحان(1395.10.21) ساعت : 13:00-15:00  
فن ساختمان 1916788-01 روش هاي توليد صنعتي ساختمان 2 1 15 7 مختلط كاشف محمدعلي درس(ت): دو شنبه 08:00-09:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره روزانه، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي فن ساختمان، رشته فناوري معماري - معماري بيونيك، نوع برنامه آموزشي - پژوهشي، ، ترم 3951 ندارد عادي معماري و شهرسازي
درس(ع): دو شنبه 09:00-11:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره نوبت دوم، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي فن ساختمان، رشته فناوري معماري - معماري بيونيك، نوع برنامه آموزشي - پژوهشي،
امتحان(1395.10.13) ساعت : 08:00-10:00  
فن ساختمان 1916792-01 سيستم هاي ساختماني 2 1 15 7 مختلط جاويدروزي مهيار درس(ت): چهار شنبه 13:00-14:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره روزانه، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي فن ساختمان، رشته فناوري معماري - معماري بيونيك، نوع برنامه آموزشي - پژوهشي، ، قبل از ترم 3951 ندارد عادي معماري و شهرسازي
درس(ع): چهار شنبه 14:00-16:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره نوبت دوم، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي فن ساختمان، رشته فناوري معماري - معماري بيونيك، نوع برنامه آموزشي - پژوهشي،
امتحان(1395.10.22) ساعت : 14:00-16:00  

Telegram-Icon
کلید واژه ها: برنامه هفتگی سال 95 - کارشناسی ارشد - رشته فناوری روزانه
منبع خبر دانشکده معماری و شهرسازی
تعداد مشاهده: 891
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی