دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان مغرب به افق تهران: 18:18:11

برنامه هفتگی ورودی 95 دانشکده معماری و شهرسازی - مقطع کارشناسی ارشد - رشته مرمت - روزانه

تاریخ انتشار: 1395/06/20 09:03 ق.ظ
گروه آموزشي درس شماره و گروه درس نام درس كل ع ظر فيت ثبت نام شده جنس نام استاد زمان و مكان ارائه/ امتحان محدوديت اخذ مخصوص ورودي دروس اجبار / متضاد نحوه ارائه درس دوره درس
تاريخ معماري و مرمت ابنيه و بافت 1915720-01 آشنايي با روش‌هاي آزمايشگاهي مرمت 1 1 14 5 مختلط سرتيپي پور محسن درس(ع): دو شنبه 13:00-15:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي تاريخ معماري و مرمت ابنيه و بافت، رشته مرمت و احياي بناها و بافتهاي تاريخي، نوع برنامه آموزشي - پژوهشي، قبل از ترم 3951 ندارد عادي معماري و شهرسازي
امتحان(1395.10.13) ساعت : 13:00-15:00
تاريخ معماري و مرمت ابنيه و بافت 1915722-01 روش تحقيق 2 1 7 3 مختلط آزاد ميترا درس(ت): سه شنبه 13:00-14:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي تاريخ معماري و مرمت ابنيه و بافت، رشته مرمت و احياي بناها و بافتهاي تاريخي، نوع برنامه آموزشي - پژوهشي، قبل از ترم 3951 ندارد عادي معماري و شهرسازي
درس(ع): سه شنبه 10:00-12:00
امتحان(1395.10.15) ساعت : 10:00-12:00
تاريخ معماري و مرمت ابنيه و بافت 1915722-02 روش تحقيق 2 1 7 2 مختلط رئيسي نافچي مهدي درس(ت): سه شنبه 13:00-14:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي تاريخ معماري و مرمت ابنيه و بافت، رشته مرمت و احياي بناها و بافتهاي تاريخي، نوع برنامه آموزشي - پژوهشي، قبل از ترم 3951 ندارد عادي معماري و شهرسازي
درس(ع): سه شنبه 10:00-12:00
امتحان(1395.10.15) ساعت : 10:00-12:00
تاريخ معماري و مرمت ابنيه و بافت 1915730-01 زبان تخصصي 2 0 14 2 مختلط فردانش فرزين درس(ت): دو شنبه 16:00-18:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي تاريخ معماري و مرمت ابنيه و بافت، رشته مرمت و احياي بناها و بافتهاي تاريخي، نوع برنامه آموزشي - پژوهشي، قبل از ترم 3951 ندارد عادي معماري و شهرسازي
امتحان(1395.10.18) ساعت : 10:00-12:00
تاريخ معماري و مرمت ابنيه و بافت 1915746-01 پروژه طراحي معماري 5 4 7 4 مختلط اصغريان جدي احمد درس(ت): دو شنبه 08:00-09:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي تاريخ معماري و مرمت ابنيه و بافت، رشته مرمت و احياي بناها و بافتهاي تاريخي، نوع برنامه آموزشي - پژوهشي، قبل از ترم 3951 ندارد عادي معماري و شهرسازي
اساتيد گروه آموزشي درس(ت): دو شنبه 09:00-12:00
  درس(ع): يك شنبه 08:00-12:00
  درس(ع): يك شنبه 13:00-18:00
  امتحان(1395.10.11) ساعت : 10:00-12:00
تاريخ معماري و مرمت ابنيه و بافت 1915746-02 پروژه طراحي معماري 5 4 7 1 مختلط رئيسي نافچي مهدي درس(ت): يك شنبه 13:00-18:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره روزانه، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي تاريخ معماري و مرمت ابنيه و بافت، رشته مرمت و احياي بناها و بافتهاي تاريخي، نوع برنامه آموزشي - پژوهشي، قبل از ترم 3951 ندارد عادي معماري و شهرسازي
عبداله زاده محمدمهدي درس(ت): دو شنبه 08:00-09:00
  درس(ت): دو شنبه 09:00-12:00
  درس(ع): يك شنبه 08:00-12:00
  امتحان(1395.10.11) ساعت : 10:00-12:00
تاريخ معماري و مرمت ابنيه و بافت 1915749-01 آشنايي با سازه هاي سنتي 2 1 7 4 مختلط تهراني فرهاد درس(ت): سه شنبه 14:00-15:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي تاريخ معماري و مرمت ابنيه و بافت، رشته مرمت و احياي بناها و بافتهاي تاريخي، نوع برنامه آموزشي - پژوهشي، قبل از ترم 3951 ندارد عادي معماري و شهرسازي
رئيسي نافچي مهدي درس(ع): سه شنبه 15:00-17:00
  امتحان(1395.10.18) ساعت : 10:00-12:00
تاريخ معماري و مرمت ابنيه و بافت 1915749-02 آشنايي با سازه هاي سنتي 2 1 7 0 مختلط تهراني فرهاد درس(ت): سه شنبه 16:00-17:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي تاريخ معماري و مرمت ابنيه و بافت، رشته مرمت و احياي بناها و بافتهاي تاريخي، نوع برنامه آموزشي - پژوهشي، قبل از ترم 3951 ندارد عادي معماري و شهرسازي
عبداله زاده محمدمهدي درس(ع): سه شنبه 14:00-16:00
  امتحان(1395.10.18) ساعت : 10:00-12:00

Telegram-Icon
کلید واژه ها: برنامه هفتگی سال 95 - مقطع ارشد - رشته مرمت روزانه
منبع خبر دانشکده معماری و شهرسازی
تعداد مشاهده: 1,170
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی