دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English

برنامه هفتگی ورودی 95 دانشکده معماری و شهرسازی - مقطع کارشناسی ارشد - رشته معماری - روزانه

تاریخ انتشار: 1395/06/20 09:06 ق.ظ
گروه آموزشي درس شماره و گروه درس نام درس كل ع ظر فيت ثبت نام شده جنس نام استاد زمان و مكان ارائه/ امتحان محدوديت اخذ مخصوص ورودي دوره درس
معماري 1912093-01 (طراحي - ساخت) ماده ، سازه و فرم 1 2 1 26 9 مختلط مشايخ فريدني سعيد درس(ت): دو شنبه 09:00-10:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره روزانه، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري، رشته مهندسي معماري، ، قبل از ترم 3951 معماري و شهرسازي
درس(ع): دو شنبه 10:00-12:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره نوبت دوم، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري، رشته مهندسي معماري،
امتحان(1395.10.18) ساعت : 10:00-12:00  
معماري 1912778-01 طراحي معماري(1) 4 3 9 1 مختلط اديب زاده بهمن درس(ت): شنبه 13:00-14:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره روزانه، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري، رشته مهندسي معماري، ، قبل از ترم 3951 معماري و شهرسازي
درس(ع): شنبه 14:00-18:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره نوبت دوم، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري، رشته مهندسي معماري،
درس(ع): دو شنبه 13:00-18:00  
امتحان(1395.10.22) ساعت : 07:30-08:00  
معماري 1912778-02 طراحي معماري(1) 4 3 9 3 مختلط پوركرامتي ولي اله درس(ت): شنبه 13:00-14:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره روزانه، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري، رشته مهندسي معماري، ، قبل از ترم 3951 معماري و شهرسازي
درس(ع): شنبه 14:00-18:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره نوبت دوم، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري، رشته مهندسي معماري،
درس(ع): دو شنبه 13:00-18:00  
امتحان(1395.10.22) ساعت : 07:30-08:00  
معماري 1912778-03 طراحي معماري(1) 4 3 9 4 مختلط علائي علي درس(ت): شنبه 13:00-14:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره روزانه، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري، رشته مهندسي معماري، ، قبل از ترم 3951 معماري و شهرسازي
درس(ع): شنبه 14:00-18:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره نوبت دوم، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري، رشته مهندسي معماري،
درس(ع): دو شنبه 13:00-18:00  
امتحان(1395.10.22) ساعت : 07:30-08:00  
معماري 1912795-01 كارگاه پژوهش درمعماري 2 1 9 3 مختلط پورديهيمي شهرام درس(ت): شنبه 08:00-09:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره روزانه، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري، رشته مهندسي معماري، ، قبل از ترم 3951 معماري و شهرسازي
درس(ع): شنبه 09:00-12:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره نوبت دوم، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري، رشته مهندسي معماري،
امتحان(1395.10.11) ساعت : 10:00-12:00  
معماري 1912795-02 كارگاه پژوهش درمعماري 2 1 9 5 مختلط طاهباز منصوره درس(ت): يك شنبه 13:00-14:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره روزانه، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري، رشته مهندسي معماري، ، قبل از ترم 3951 معماري و شهرسازي
درس(ع): يك شنبه 14:00-17:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره نوبت دوم، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري، رشته مهندسي معماري،
امتحان(1395.10.11) ساعت : 10:00-12:00  
معماري 1912795-03 كارگاه پژوهش درمعماري 2 1 9 0 مختلط خاكي قصر آزاده درس(ت): يك شنبه 13:00-14:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره روزانه، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري، رشته مهندسي معماري، ، قبل از ترم 3951 معماري و شهرسازي
درس(ع): يك شنبه 14:00-17:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره نوبت دوم، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري، رشته مهندسي معماري،
امتحان(1395.10.11) ساعت : 10:00-12:00  
معماري 1912798-01 ايده پردازي و فرآيند طراحي 2 0 13 6 مختلط نديمي حميد درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره روزانه، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري، رشته مهندسي معماري، ، قبل از ترم 3951 معماري و شهرسازي
امتحان(1395.10.13) ساعت : 10:00-12:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره نوبت دوم، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري، رشته مهندسي معماري،
معماري 1912798-02 ايده پردازي و فرآيند طراحي 2 0 13 3 مختلط شريعت راد فرهاد درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره روزانه، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري، رشته مهندسي معماري، ، قبل از ترم 3951 معماري و شهرسازي
امتحان(1395.10.13) ساعت : 10:00-12:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره نوبت دوم، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري، رشته مهندسي معماري،

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: برنامه هفتگی سال 95 - مقطع کارشناسی ارشد - رشته معماری - روزانه
منبع خبر دانشکده معماری و شهرسازی
تعداد مشاهده: 1,934
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی