دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان ظهر به افق تهران: 13:08:09

رنامه هفتگی ورودی 95 دانشکده معماری و شهرسازی - مقطع کارشناسی ارشد - رشته منظر - روزانه

تاریخ انتشار: 1395/06/20 09:08 ق.ظ
گروه آموزشي درس شماره و گروه درس نام درس كل ع ظر فيت ثبت نام شده جنس نام استاد زمان و مكان ارائه/ امتحان محدوديت اخذ مخصوص ورودي دوره درس
معماري منظر 1913703-01 بسترشناسي و مهندسي سايت (محوطه) 2 0 18 9 مختلط اديب مرتضي درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره روزانه، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري منظر، رشته معماري منظر، ، قبل از ترم 3951 معماري و شهرسازي
امتحان(1395.10.15) ساعت : 10:00-12:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد پيوسته، دوره نوبت دوم، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري منظر، رشته معماري منظر،
معماري منظر 1913704-01 بيان تصويري در معماري منظر 2 2 9 9 مختلط سمياري امير درس(ع): شنبه 08:00-12:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره روزانه، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري منظر، رشته معماري منظر، ، قبل از ترم 3951 معماري و شهرسازي
امتحان(1395.10.18) ساعت : 10:00-12:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره نوبت دوم، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري منظر، رشته معماري منظر،
معماري منظر 1913704-02 بيان تصويري در معماري منظر 2 2 9 2 مختلط نوروزيان ملكي سعيد درس(ع): شنبه 08:00-12:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره روزانه، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري منظر، رشته معماري منظر، ، قبل از ترم 3951 معماري و شهرسازي
امتحان(1395.10.18) ساعت : 10:00-12:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره نوبت دوم، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري منظر، رشته معماري منظر،
معماري منظر 1913705-01 بوم شناسي گياهي 2 0 18 11 مختلط مظفريان ولي اله درس(ت): شنبه 16:00-18:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره روزانه، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري منظر، رشته معماري منظر، ، قبل از ترم 3951 معماري و شهرسازي
امتحان(1395.10.11) ساعت : 16:00-18:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره نوبت دوم، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري منظر، رشته معماري منظر،
معماري منظر 1913712-01 تاريخ معماري منظر 2 0 18 8 مختلط اعتضادي لادن درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره روزانه، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري منظر، رشته معماري منظر، ، قبل از ترم 3951 معماري و شهرسازي
رضوي نيلوفر امتحان(1395.10.13) ساعت : 13:00-15:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره نوبت دوم، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري منظر، رشته معماري منظر،
معماري منظر 1913726-01 زبان تخصصي 2 0 18 11 مختلط رضوي نيلوفر درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره روزانه، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري منظر، رشته معماري منظر، ، قبل از ترم 3951 معماري و شهرسازي
امتحان(1395.10.22) ساعت : 10:00-12:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره نوبت دوم، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري منظر، رشته معماري منظر،
معماري منظر 1913728-01 باغ سازي ايراني 2 1 18 8 مختلط شيباني مهدي درس(ت): دو شنبه 09:00-10:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره روزانه، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري منظر، رشته معماري منظر، ، قبل از ترم 3951 معماري و شهرسازي
درس(ع): دو شنبه 10:00-12:00 مجاز براي مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته، دوره نوبت دوم، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه آموزشي معماري منظر، رشته معماري منظر،
امتحان(1395.10.20) ساعت : 10:00-12:00  

Telegram-Icon
کلید واژه ها: برنامه هفتگی سال 95 - رشته منظر - روزانه
منبع خبر دانشکده معماری و شهرسازی
تعداد مشاهده: 1,274
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی