دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان صبح به افق تهران: 05:20:19

قابل توجه دواطلبین پذیرفته شده در آزمون دکتری سال 97-96 جهت مصاحبه (دانشکده علوم زمین)

تاریخ انتشار: 1396/03/03 02:51 ب.ظ

 

 

كد رشته امتحاني
واحد آموزشی
نام رشته امتحاني
كد رشته محل
نام رشته*گرايش
دوره
ظرفيت
تاريخ مصاحبه
روز مصاحبه
2108
علوم زمین
سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافيايي
1171
سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافيايي *-
روزانه
6
9-8
خرداد
2104
علوم زمین
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
1121
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
روزانه
3
9-10
خرداد
2104
علوم زمین
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
1131
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
3
9-10
خرداد
2106
علوم زمین
ژئومورفولوژي
1148
ژئومورفولوژي *-
روزانه
6
9-10
خرداد
2201
علوم زمین
زمين شناسي فسيل شناسي وچينه شناسي
2354
علوم زمين شناسي فسيل شناسي وچينه شناسي *-
روزانه
3
9-10
خرداد
2203
علوم زمین
زمين شناسي سنگ شناسي رسوبي
2360
علوم زمين شناسي سنگ شناسي رسوبي ورسوب شناسي *-
روزانه
3
9-10
خرداد
2208
علوم زمین
زمين شناسي پترولوژي
2389
علوم زمين شناسي پترولوژي *-
روزانه
3
9-10
خرداد
2209
علوم زمین
زمين شناسي اقتصادي
2400
علوم زمين شناسي اقتصادي *-
روزانه
4
9-10
خرداد
2201
علوم زمین
غایبین با دلیل موجه
2354
علوم زمين شناسي فسيل شناسي وچينه شناسي *-
روزانه
17
خرداد
2203
علوم زمین
غایبین با دلیل موجه
2360
علوم زمين شناسي سنگ شناسي رسوبي ورسوب شناسي *-
روزانه
 
17
خرداد
2208
علوم زمین
غایبین با دلیل موجه
2389
علوم زمين شناسي پترولوژي *-
روزانه
 
17
خرداد
2209
علوم زمین
غایبین با دلیل موجه
2400
علوم زمين شناسي اقتصادي *-
روزانه
 
17
خرداد

 

جدول زمان بندی مصاحبه دکتری 96-دانشکده علوم زمین.pdfجدول زمان بندی مصاحبه دکتری 96-دانشکده علوم زمین.pdf

Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده علوم زمین
تعداد مشاهده: 2,276
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی