دانشگاه شهید بهشتی

برنامه نشست های علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی در اسفند ماه 1396

تاریخ انتشار: 1396/12/05 09:11 ق.ظ
برنامه نشست های علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی در اسفند ماه 1396
 

برنامه نشست اسفند 1396.pdfبرنامه نشست های علمی در اسفند ماه 1396.pdf

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 1,149
اخبار : برنامه نشست های علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی در اسفند ماه 1396
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی