دانشگاه شهید بهشتی

جذب پسادکتری در دانشکده علوم زمین

تاریخ انتشار: 1397/10/01 01:02 ب.ظ
 دکتر محمد تقی رضویان عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین در نظر دارد نسبت به جذب یک نفر نیروی پسا دکتری در زمینه "ارائه الگوی توسعه با رویکرد افزایش بازار یابی و آمایش منطقه گردشگری در استان قزوین" به مدت یکسال اقدام نمایند. واجدین شرایط که فارغالتحصیل رشته جغرافیای شهری در مقطع دکتری باشند می توانند مدارک و طرح پیشنهادی خود را تا تاریخ 1397/10/08 به دفتر معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی ارائه نمایند.
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: جذب، پسادکتری ، دانشکده علوم زمین ،
منبع خبر معاونت پژوهشی و فناوری
تعداد مشاهده: 305
اخبار : جذب پسادکتری در دانشکده علوم زمین
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی