اساتید شورای پژوهشی​ پژوهشکده فضای مجازی
 
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته دانشگاهی

عضو هیئت علمی

آدرس ایمیل

@sbu.ac.ir

ریاست پژوهشکده

1
آقای دکتر علیرضا طالب پور

الکترونیک، پردازش تصویر

دانشکده مهندسی برق-کامپیوتر

 talebpour

معاون آموزشی پژوهشکده

2

خانم دکتر زیبا اسلامی​

رياضيات دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر​

z_islami 

​​معاون پژوهشی پژوهشکده

3

آقای دکتر سید علی قریشی

مهندسی برق

دانشکده مهندسی برق-کامپیوتر

a_ghorashi

مدیر اجرایی پژوهشکده

4

خانم کینوش عمادی

جامعه شناسی

 

k.emadi@gmail.com​ 

گروه پژوهشی امنیت شبکه و رمزنگاری

5

خانم دکتر فرخ لقا معظمی ( مدیر گروه)

ریاضی​، رمز و ترکیبات

 پژوهشکده فضای مجازی

 

f_moazemi

 

6

 آقای دکتر هادی سلیمانی

علوم کامپیوتر

​پژوهشکده فضای مجازی

h_soleimany

آقای دکتر سعید شکر الهی​ مهندسی کامپیوتر​
​پژوهشکده فضای مجازی​
​s_shokrollahi@sbu.ac.ir​​

7

آقای دکتر مقصود عباسپور 

مهندسی کامپیوتر، سخت افزار

دانشکده مهندسی برق-کامپیوتر

 maghsoud

8

خانم دکتر زیبا اسلامی 

رياضيات

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

z_eslami

​9 آقای دکتر حسین حاجی ابوالحسن ریاضیات
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
​​hhaji

گروه پژوهشی فناوری انتقال محتوا

10

آقای دکتر علی نادیان قمشه ( مدیر گروه)

مهندسی برق، الکترونیک

 

پژوهشکده فضای مجازی

 

 a_nadian

11

آقای دکتر احمد محمودی ازناوه

مهندسی کامپیوتر، معماری کامپیوتر

​پژوهشکده فضای مجازی

 a_mahmoudi

12

خانم دکتر سمیه تیمار چی

مهندسی کامپیوتر،  معماری کامپیوتر

دانشکده مهندسی برق-کامپیوتر

 s_timarchi

13

 آقای دکتر سید محمد سجاد صد​وق

مهندسی برق مخابرات

دانشکده مهندسی برق-کامپیوتر

 h-sadough

14

 آقای دکتر علیرضا طالب پور

الکترونیک، پردازش تصویر

دانشکده مهندسی برق-کامپیوتر

 talebpour

15

آقای دکتر محمود فضلعلی

معماری کامپیوتر

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

fazlali

16

آقای دکتر سیدعلی قرشی

(مدیر گروه)

مهندسی برق

دانشکده مهندسی برق-کامپیوتر

a_ghorashi 

 

​17 آقای دکتر محسن ابراهیم مقدم​​ مهندسی کامپیوتر، نرم افزار ​پژوهشکده فضای مجازی m_moghadam

گروه پژوهشی مدیریت و حقوق فضای مجازی

18

خانم دکتر الهه همایون والا

مهندسی کامپیوتر

پژوهشکده​ فضای مجازی

e_vala

19

آقای دکتر صدرا احمدی

​مهندسی ​فناوری اطلاعات

پژوهشکده فضای مجازی

 sa_ahmadi

20

خانم دکتر ​میر دهقان

زبان شناسی همگانی

دانشکده ادبیات

m_mirdehghan

21

آقای دکتر اصنافی

علم اطلاعات و دانش شناسی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

a_asnafi

​22​ آقای دکتر باقر انصاری حقوق خصوصی دانشکده حقوق

b_ansari

 


 

 

 
 
 
Pages​​​​​​​​​
​​