دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان ظهر به افق تهران: 13:02:18
آگهی پذیرش دانشجوی مقطع دکتری(نیمه متمرکز)             اطلاعیه فوری، اسامی دعوت شدگان به مصاحبه رشته های دارای آزمون کتبی دکتری سال 1395 به تفکیک رشته               اطلاعیه برگزاری ترم تابستان، شماره 1                        
.

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی