صفحه اصلی
زبان واسط آموزش و بین‌المللی‌شدن آموزش عالی منتشر شد
  • 540 مشاهدات

کتاب «زبانِ واسط آموزش و بین‌المللی‌شدن آموزش عالی» تالیف دکتر نسرین اصغرزاده، دکتری برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی از دانشگاه شهید بهشتی؛ دکتر اباصلت خراسانی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر مقصود فراستخواه، استاد مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی منتشر شد.

​​​​​​​

کتاب زبانِ واسط آموزش و بین‌المللی‌شدن آموزش عالی، در  229 صفحه با قیمت 350.000 ریال  در سال 1399 توسط انتشارات دانشگاه شهید بهشتی منتشر شده است.

​​​​​​​

​​​​​​​در این برهه از تاریخ، نقش علم و به‌تبع آن، نقش نظام تولیدکننده علـم یعنـی آمـوزش عـالی بیش از هر زمان دیگري برجسته شده است. در دوره‌اي که بیشتر جنبه‌هاي زندگی انسان بـه احاطه دانش، دستاوردهاي جدید و اقتصاد دانش‌بنیان درآمده است، نظام آمـوزش عـالی هـر کشور و سیاست‌هـا و برنامـه‌ریـزي‌هـاي آن داراي حساسـیت بسـیار اسـت. بین‌المللـی‌شـدن، از پدیـده‌هـایی اسـت کـه آمـوزش عـالی را در دنیـاي جهـانی‌شـده، تحت‌الشعاع قرار داده اسـت و تـأثیر آن در فراینـدهاي سیاسـتگـذاري و برنامـه‌ریـزي دانشگاه‌ها و کشورهاي پیشرو عیان است. ایـن پدیـده رونـد تجـارت، تحصیل، سیاسـت، اقتصـاد، فنّـاوري، علـم و بـه‌طـورکلی سـبک زنـدگی را در کشـورها تحت‌تأثیر قرار داده و به‌گفته آلتباخ (2007) و ارلز (2013)، دو تـن از صـاحب‌نظـران این حوزه، بین‌المللی‌شدن آموزش عالی نه‌فقط اجتناب‌ناپذیر، بلکه کلید بقاي مؤسسـات آموزش عالی است. استفاده از زبان واسط آموزش، در بیشتر کشـورهاي مطالعـه‌شـده نقـش تسـریع‌کننـده داشته و مسیر بین‌المللی‌شدن را تسهیل کرده و دغدغۀ یادگیري زبان کشور مقصد را براي دانشجوي بین‌الملل کاهش داده است. همچنین استادان و دانشجویان داخلی هر کشور نیز براي ارتباط با دنیـاي علـم و استفادة بهینه از پیشینه‌هاي پژوهشی و ارائۀ نتایج پژوهش‌هاي علمی بـه دنیـا، نیازمنـد تسلط به زبان بین‌الملل‌اند. بنابراین استفاده از زبان واسط بـین‌الملـل در آمـوزش عـالی می‌تواند پاسخی به نیازهاي داخلی و خارجی کشورها باشد.

مؤلفان در کتاب حاضر تلاش کرده‌اند ضمن آشناساختن خوانندگان با ایـن پدیـده و ابعاد گوناگون آن، روند و تجربیات بین‌المللی‌شدن را در کشورهاي موفق بررسی کننـد و با نگاهی بی‌طرفانه در خصوص اسـتفاده از زبـان واسـط در آمـوزش عـالی تأمـل کننـد. درنهایت سعی شده است خوانندگان با وضعیت موجـود در ایـران و مسـیرِ طـی‌شـده در راستاي بین‌المللی‌شدن آشنا شوند.

​​​​​​​

افزودن نظرات