صفحه اصلی
کتاب شش جلدی رسائل‌البداء منتشر شد
  • 5045 مشاهدات

کتاب شش جلدی رسائل‌البداء تألیف و تصحیح دکتر ابراهیم نوئی، عضو هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان منتشر شد.

بداء از آموزه‌هایی است که در میان ادیان ابراهیمی و نیز مذاهب اسلامی، فقط به مذهب شیعه نسبت داده شده است؛ هرچند مطابق برخی از احادیث، خداوند هیچ پیامبری را به سوی امتی نفرستاد مگر اینکه از او خواست از امتش، دربارۀ اعتقاد به بداء، اقرار بگیرد و اعتقاد و التزام به بداء مرتبه‌ای از تعظیم و عبادت خداوند است که هیچ تعظیم و عبادت دیگری هم‌تراز با آن قرار نمی‌گیرد.

مجموعه رسائل البداء بر آن است متن‌هایی مصحَّح و مورد اعتماد را از نسخه‌های خطی رساله‌های عربی و فارسی نوشته‌شده دربارۀ بداء، در عصر صفویه و پس از آن، در اختیار نهد که زمینه‌های تحقیق دربارۀ این آموزۀ اعتقادی بیش از پیش فراهم آيد. بر این اساس، در گام نخست، تصحیح چهارده رسالۀ خطی در قالب پنج دفتر و تألیف درآمدی بر مجموعه عرضه می‌شود.

رسائل البداء (درآمد)

چاپ اول، 1399، 166 صفحۀ وزیری، قیمت 000/250 ریال

جلد اول این مجموعه درآمدی بر این دفترهای پنج‌گانه است که آموزۀ بداء در یهودیت و مسیحیت و نیز از دیدگاه اهل سنت و فرق منسوب به شیعه، شامل کیسانیه؛ زیدیه؛ غلات؛ اسماعیلیه، در آن بررسی می‌شود. در ادامه هم، نگاه اندیشمندان شیعی قبل از شیخ صدوق و بیش از سی شخصیت از اندیشمندان شیعی پس از وی بررسی شده است. در بخش آخر این درآمد، نوشته‌های شیعی در باب بداء و رساله‌هایی که در دفترهای متعدد رسائل البداء منتشر خواهند شد معرفی می‌شود.

رسائل البداء (دفتر اول)

چاپ اول، 1399، 226 صفحۀ وزیری، قیمت 000/340 ریال

دفتر نخست این مجموعه رسالۀ نبراس الضیاء و تسواء السواء فی شرح باب البداء و ‌إثبات جدوی الدعاء محمد بن محمدباقر میرداماد (ف:۱۰۴۱ ق) را دربر دارد. چنانکه در مقدمۀ تصحیح خواهد آمد، میرداماد دست‌کم سه‌بار این رساله را تکمیل کرد اما این رساله همچنان ناقص مانده است. در تصحیح رسالۀ مورد اشاره، علاوه بر شناسایی بیش از چهل نسخۀ خطی از آن، هفده نسخه از آن‌ها تهیه و از ده نسخه از آن‌ها در روند تصحیح استفاده شد.

رسائل البداء (دفتر دوم)

چاپ اول، 1399، 166 صفحۀ وزیری، قیمت 000/250 ریال

دفتر دوم این مجموعه سه رساله را دربر می‌گیرد که در تصحیح آن‌ها، از دوازده نسخۀ خطی برای مقابله استفاده شده است.

ـ رساله فارسی بداء، نوشتۀ میرزا محمد بن حسن شَروانی (1098-1033 ق) ؛

ـ رساله عربی البداء، نوشتۀ غلام‌رضا بن عبدالعظیم کاشانی (تألیف: شوال ۱۰۹۹ ق)؛

ـ رساله فارسی بداء، نوشتۀ علامه محمدباقر بن محمدتقی مجلسی (1111-1033 ق).

رسائل البداء (دفتر سوم)

چاپ اول، 1399، 294 صفحۀ وزیری، قیمت 000/440 ریال

دفتر سوم این مجموعه سه رساله را دربر می‌گیرد که در تصحیح آن‌ها، از هفت نسخۀ خطی برای مقابله استفاده شده است.

ـ رساله فارسی بداء، نوشته محمدشفیع بن فرخ یا فرج گیلانی (تألیف: 1116 ق)؛

ـ رساله عربی سراج الهدی فی بداء حقیقة البداء، نوشتۀ محمدقاسم بن محمدرضا هزارجریبی (تألیف: ۲۷ صفر ۱۱۱۱ ق و تکمیل‌شده به‌قلم وی، در اوایل ذی‌حجۀ ۱۱۱۵ ق)؛

ـ رساله عربی أنوار الهدی فی تحقیق البداء، نوشته سلیمان بن عبدالله بحرانی (1121- 1075 ق).

رسائل البداء (دفتر چهارم)

چاپ اول، 1399، 160 صفحۀ وزیری، قیمت 000/240 ریال

دفتر چهارم این مجموعه سه رساله را دربر می‌گیرد که در تصحیح آن‌ها، از پنج نسخۀ خطی برای مقابله استفاده شده است.

ـ رساله فارسی بداء، منسوب به محمداشرف بن عبدالحسیب بن احمد بن زین‌العابدین علوی عاملی (ف: ۱۱۳۳ یا ۱۱۴۵ ق)؛

ـ رساله عربی البداء، نوشته محمدخلیل بن محمداشرف حسینی قائنی اصفهانی قزوینی (تألیف: پیش از ۱۱۳۴ ق) ؛

ـ رساله فارسی بداء، نوشتۀ میرمحمدحسین بن محمدصالح خاتون‌آبادی (تألیف: ربیع‌الاول ۱۱۳۴ ق).

رسائل البداء (دفتر پنجم)

چاپ اول، 1399، 190 صفحۀ وزیری، قیمت 000/300 ریال

دفتر پنجم این مجموعه چهار رساله را دربر می‌گیرد که در تصحیح آن‌ها، شماری از نسخه‌های خطی برای مقابله استفاده شده است.

ـ رسالۀ عربی الدرّه البیضاء فی تحقیق معنی البداء، نوشته سید صدرالدین محمد بن محمد رضوی اصفهانی قمی همدانی (1160 - 1095 ق)؛

ـ رسالۀ فارسی بداء، تألیف‌شده پیش از ۱۱۸۳ ق و از مؤلفی ناشناخته؛

ـ رسالۀ عربی البداء، تألیف‌شده پیش از ۱۲۶۱ ق و به‌قلم مؤلفی ناشناخته؛

ـ رسالۀ عربی البداء، نوشتۀ میرزا محمود بن علی‌اصغر طباطبایی (ف: ۱۳۱۰ ق).

​​​​​​​

افزودن نظرات