کتابخانه مرکزی
پایان نامه های سال96: ارزیابی اثرات اجتماعی استفاده از پساب در کشاورزی با استفاده از مدل چرخه حیات اجتماعی در استان تهران


ارزیابی اثرات
اجتماعی استفاده از پساب در کشاورزی با استفاده از مدل چرخه حیات اجتماعی در استان تهران​

 


چکیده


با توجه به نیاز روز افزون جامعه به محصولات کشاورزی و کاهش منابع آبی در دسترس در کل کشور پساب تصفیه خانه های فاضلاب به عنوان جایگزینی برای منابع آب پاک مطرح می باشد. در سالهای اخیر طرح های زیادی جهت بهره گیری از پساب در کشور در حال اجرا بوده و این طرح ها دارای تاثیرات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی خاص بر جوامع و گروه های تحت اثر خود هستند.

در این تحقیق تلاش شده است کلیه اثرات اجتماعی استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران بر گروه های تحت اثر (کارگران تصفیه خانه، ساکنین حاشیه کانال انتقال پساب و کشاورزان دشت ورامین به عنوان مصرف کننده نهایی پساب) با استفاده از مدل چرخه حیات اجتماعی (SLCA) تبیین شده و در انتها راهکارهایی جهت بهبود اثرات اجتماعی استفاده از پساب بیان گردد.

جهت انجام این تحقیق ضمن مشخص کردن مرز سیستم (خروجی تصفیه خانه فاضلاب تا خروجی زمین کشاورزی) تعداد 330 عدد پرسشنامه (80 عدد ساکنین حاشه کانال، 100 عدد کشاورزان استفاده کننده از آب پاک و 150 عدد کشاورزان استفاده کننده از پساب) به صورت رو در رو تهیه و اطلاعات کسب شده بوسیله نرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردیده است. در گروه ساکنین حاشیه کانال مشخص گردید که پساب انتقالی هیچگونه اثر مثبت اجتماعی نداشته و دید ساکنین به پساب کاملا منفی می باشد. در گروه کشاورزان مهمترین اثرات مورد بررسی شامل اثر بر امنیت شغلی، اثر بر درآمد، اثر بر مصرف کودهای شیمیایی، اثر بر میزان محصول تولیدی، ایجاد مشکل در فروش محصول، اثر بر شان و منزلت اجتماعی و تفاوت هزینه تولید محصول بوسیله پساب با تولید محصول بوسیله آب پاک بوده است.

تفاوت دیدگاه این دو گروه که هر دو در یک منطقه مشغول کشاورزی می باشند نسبت به پساب به علت عدم آگاهی از ماهیت پساب (در هر دو گروه) و اطلاعات پایین گروه استفاده کننده از آب پاک نسبت به نتایج استفاده از پساب جهت آبیاری محصولات می باشد. نکته حایز اهمیت در این میان توافق نظر هر دو گروه بر کاهش میزان محصولات آبیاری شده با پساب می باشد.

 کلید واژه ها: پساب، اثرات اجتماعی، چرخه حیات، کشاورزی​By: Mehdi Jafari​


Abstract


Considering the growing demand of society for agricultural products and reduction of available water resources in the whole country, wastewater treatment plants is considered as an alternative for clean water. In recent years, many projects have been implemented in order to use wastewater and these projects has environmental, economic and social impact on communities and exposed groups.

In this research, it has been attempted to explain all social impacts of wastewater treatment in south Tehran on exposed groups (The workers of the wastewater treatment plant, inhabitants of the wastewater canal margin and the farmers of Varamin Plain as the final consumer of wastewater). For this purpose, the Social Life Cycle Model (SLCA) was used, and finally strategies for improving the social impacts of wastewater have been introduced.

In order to do this research, beside specifying boundary system (effluent treatment plant to effluent of agricultural land) 330 questionnaires have been prepared for  80 residents of the canal margin,100 farmers who use clean water and 150 farmers who use wastewater. Then the obtained information was analyzed by Spss software. The results showed that in the group of residents of the canal margin, the effluent had no positive social impact and the residents' view of the effluent is entirely negative.

In farmers group, the most important effects that have been evaluated are the effect on job security and income, the effect on the use of fertilizers and the amount of production, the problem of product sales, the impact on social status and the difference in production cost comparing production by wastewater to production with clean water.

Due to lack of knowledge (in both group) and having little information of users of clean water, there is a difference between the views of both groups who are engaged in farming to the effluent .The important point  that both groups have agreed on is that products which were irrigated with wastewater have reduced.

Key words: wastewater, social impacts, life cycle, agriculture​اداره کتابخانه مرکزی Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی