کتابخانه مرکزی
پایان نامه های سال96: بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و سبک های مدیریتی مدیران دبیرستان های خراسان شمالی


                   بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و سبک­های مدیریتی مدیران دبیرستان­های خراسان شمالی​


​نويسنده: رضا صادقی
​​​​​​​استاد راهنما: دکتر محسن طالب زاده نوبریان 
​​​​​​استاد مشاور: دکتر محمود حقانی 
​​​دانشکدهعلوم تربیتی و روانشناسی

گرایش: آموزش بزرگسالان​ 

تاريخ دفاع: شهریور96​​​چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و سبک­های مدیریتی مدیران دبیرستان­های استان خراسان شمالی می­باشد تا بتواند به مدیران در اتخاذ سبک رهبري مناسب کمک کند. روش اين پژوهش توصيفي از نوع پیمایشی مي­باشد. جامعه آماري پژوهش، كليه مديران دبیرستان­های خرسان شمالی می­باشد كه شامل 275 نفر مي­باشند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با 160 نفر به روش نمونه­ گيري طبقه­ ای نسبی انتخاب شدند. جهت گردآوري اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد هوش اجتماعی ترومسو(TSIS) سیلوار، مارتین یوسن  و داهل (2001) و پرسشنامه سنجش سبک رهبری لیکرت استفاده شده است. يافته­ ها حاكي از آن است که بين هوش اجتماعی و ابعاد آن با سبک مدیریتی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین هوش اجتماعی و ابعاد آن با سبک مدیریتی آمرانه رابطه وجود ندارد. بين هوش اجتماعی و ابعاد آن با سبک مدیریتی خیرخواهانه مثبت و معنادار رابطه وجود دارد. بين هوش اجتماعی و ابعاد آن با سبک مدیریتی مشورتی مثبت و معنادار رابطه وجود دارد. بين هوش اجتماعی و ابعاد آن با سبک مدیریتی مشارکتی مثبت و معنادار رابطه وجود دارد.

کلید واژه ها: هوش اجتماعی، سبک های مدیریتی، مدیران دبیرستان های خراسان شمالی​


The study of relationship between social intelligence and management styles managers high school North Khorasan​


By: Reza Sadeghi


Abstract


The aim of this research is the to study the relationship between social intelligence and management styles of the High school managers in North Khorasan province. The Method of this study is descriptive and from a survey and correlation type. The statistical population of the research is all the high school managers of the province which consists of 275 persons. The sample which number the use of Morgan Table is 160 and the method of sampling is classifying-relative. Two questioners for the collection of data were used which are the social intelligence standard questionnaires Data collected using questionnaire of Tromso (TSIS) Silvera, Martin ussen and Dahl (2001) and the questionnaire for assessing Leadership Likert were used. The finding show that there is positive and significant relationship between Social Intelligence and management styles. There is negative relationship between Social Intelligence and authoritative management style but this relationship is not significant. There is positive and significant relationship between Social Intelligence and benevolent   management style. There is positive and significant relationship between Social Intelligence and consultative management style. There is also positive and significant relationship between Social Intelligence and participative management style. Among the components of Social Intelligence information processing component is the best predictor’s management style

Keywords: social intelligence, management styles,  high school managers

اداره کتابخانه مرکزی Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی