کتابخانه مرکزی
پایان نامه های سال96: جايگاه رياضيات در هستي شناسي لايب نيتس
جايگاه رياضيات در هستي شناسي لايب نيتس​

چکیده

 

لایبنیتس به عنوان یک فیلسوف و ریاضیدان بزرگ در کارهای فلسفی خود از مفاهیمی مانند "پیوستگی" ، "نامتناهی"، موناد" و "جوهر" استفاده کرده است و از طرف دیگر در کارهای ریاضیاتی خودش نیز از مفاهیم "پیوستگی"، "دیفرانسیل" و "نامتناهی" بهره برده است. شباهتهای و قرابتهای فراوان این دو دسته از مفاهیم انگیزه‌ای شد تا ارتباط این دو دسته مفهوم را در بستری و منظری بالاتر و به صورت هستی شناسانه مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش نشان داده شده است که نقاط ریاضی و نقاط فیزیکی یا اجسام و نقاط متافیزیکی یا موناد به چه نحوی با هم ارتباط دارند و مسئله‌ی پیوستگی چگونه بر دو حوزه‌ی ریاضیات و متافیزیک قابل اعمال است. پژوهشِ پیش رو به بحث درباره‌ی"نامتناهی"  که یکی از مفاهیم پرتکرار در کارهای فلسفی و ریاضی او است، میپردازد و نشان داده میشود که ارتباط تنگاتنگی بین درک لایبنیتس از نامتناهی و فلسفه‌ی زمان او وجود دارد. "بالقوگی" از مسائل مورد توجه‌ی او است و ما در این پژوهش به ارتباط این مفهوم و "دیفرانسیل" خواهیم پرداخت و تفاوت آن با "بالقوگی" کلاسیک یا ارسطویی روشن خواهد شد.

 

کلمات کلیدی:لایبنیتس، ریاضیات، هستی شناسی، پیوستگی، جوهر، دیفرانسیل، نامتناهی، بالقوگی
Mathematics in Leibniz’s ontology​By: Mohamamd Reza KarimiAbstract

Leibniz as a great philosopher and also a mathematician used concepts such as “continuity”, “infinity”, “Monad” and “substance” in his philosophical works and on the other hand he used concepts such as “continuity”, “differential” and “infinity” in his mathematical works.

Since there too many similarities between these two groups of concepts, it motived us to investigate them from a higher level and from an ontological point of view.

In this research, it is shown how Mathematical point, Physical point (Bodies) and Metaphysical point (Monad) relate to each other, and how “continuity” works in Mathematics and Metaphysic fields.

“Infinity” is a frequent concept in both, Leibniz’s Mathematical and philosophical works; in following work we tried to show that how Leibniz’s conception of “Infinity” impacted by his special account of Philosophy of time.

“Potentiality” was one of the important concepts for Leibniz, in this dissertation we have shown the relation between this concept and “differential” and how it is different with classics (Aristotelian) understanding of “Potentiality”.

Keywords: Leibniz, Mathematics, Ontology, Continuity, Substance, Differential, Infinity, Potentiality

اداره کتابخانه مرکزی Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی