کتابخانه مرکزی
پایان نامه های سال96: حمایت های حقوقی از سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی با مطالعه تطبیقی امارات متحده عربی

حمایت های حقوقی از سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی با مطالعه تطبیقی امارات متحده عربی​


​نويسنده: ابراهیم رضوانی
​​​​​​​استاد راهنما: دکتر گودرز افتخارجهرمی
​​​​​​استاد مشاور: دکتر منصور امینی، دکتر محمد سلطانی
​​​دانشکدهحقوق
گرایش: حقوق خصوصی​
تاريخ دفاع: اسفند 96چکیده

مناطق آزاد تجاری بعنوان بخشی از پازل توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تلقی می­شوند. از اهداف اصلی ایجاد این مناطق، می­توان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، افزایش صادرات، انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال را نام برد. وجود چارچوب حقوقی صحیح و شفاف با بسته های تشویقی و حمایتی موثر در ترغیب سرمایه گذاری، ساختار چابک و منسجم و بهره وری مطلوب منابع انسانی و مالی در پرتو مدیریت تخصص گرا می­توانند در موفقیت مناطق آزاد تجاری نقش بسزایی داشته باشند. در بسیاری از کشورها نظیر امارات متحده عربی، مناطق آزاد، محور توسعه اقتصادی برای کل کشور قرار گرفته است؛ اما در کشور ما، علیرغم این که بیش از ربع قرن از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی می­گذرد، به نظر می­رسد این مناطق در حصول به اهداف تعیین شده چندان موفق نبوده اند. در این پژوهش، قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران در زمینه های امنیت سرمایه گذاری در مناطق، ساختار اداره و سطح مدیریت این مناطق و چگونگی حل و فصل اختلافات بین سرمایه گذاران با سازمان های مناطق در مقایسه با امارات متحده عربی از منظر میزان حمایتی که از سرمایه گذاری در این مناطق می­نمایند، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند. پس از بررسی توصیفی ـ تحلیلی مقررات حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران در مقایسه با قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد امارات متحده عربی و برخی دیگر از کشورها که به فراخور موضوع مطرح شده اند،  به این نتیجه رسیده ایم که قوانین و مقررات موجود بویژه در زمینه­ی تشریفات ورود سرمایه گذار، تضمین امنیت سرمایه گذاری، نظام حل و فصل اختلافات، ساختار اداره و کیفیت مدیریت این مناطق و برخی مشوق ها، از منظر حمایت از حقوق سرمایه گذار، در حد مطلوب جذاب نبوده و حمایت مناسبی را از حقوق سرمایه گذار به  عمل نمی­آورند. در نهایت در جهت حمایت از سرمایه گذاری در این مناطق، چندین پیشنهاد اصلاحی ارائه شده است.

کلید واژه ها: سرمایه گذاری، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ، ساختار اداره مناطق آزاد، تضمین امنیت سرمایه گذاری، مشوق های سرمایه گذاری. نظام حل و فصل اختلافات،  مدیریت تخصص گرا، امارات متحده عربی


The Legal Protection of Investment in Commercial Free Zones and Special Economic Zones Based on a Comparative Study With the Zones in the United Arab Emirates​


By: Ebrahim Rezvani


Abstract


Free trade zones (FTZs) is considered as a part of economic development in developing countries. Creating such zones play a significant role in attracting foreign direct investment (FDI), creating jobs, improving export and transferring technology. The existence of an integral and transparent legal framework with effective supporting and motivating packages to encourage investment, coherent structure, and an appropriate efficiency of human and financial resources in the light of specialized management can play a significant role in the success of free-trade zones. The general economy has been framed around FTZS in some countries like UAE.  However, these zones failed to achieve the pre-determined objectives properly in Iran despite a long history in creating FTZS and Special Economic Zones (SEZs). The present study aimed to evaluate the laws and regulations governing the free and special economic zones of Iran regarding investment security in the regions, the structure of the administration and the level of management of these areas, and different methods of resolving disputes among investors with regional organizations, compared to the UAE in terms of the level of support they are investing in these areas. To this aim, the rules and regulations governing the free and special economic zones of Iran were compared with those governing the free zones of the UAE and some other countries. Based on the results, the laws and regulations were not optimally attractive, especially with respect to attracting investor for investment, security of investments, dispute resolution system, the management and the quality of managing these areas. In addition, some incentives failed to support the investors’ rights. Finally, several suggestions were recommended to support investment in these areas.


Key words: Investment, Free Trade Zones, Special Economic Zones, structure of FTZ management, guaranteed investment security, investment incentives, dispute resolution system, expert-oriented management, UAE​

 ​


اداره کتابخانه مرکزی Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی