کتابخانه مرکزی
پایان نامه های سال96: ظرفیت‌سنجی دریافت مالیات سبز (مالیات بر کربن) در بخش صنعت و تأثیر آن بر بنگاه‌های انرژی‌بر
 

ظرفیت‌سنجی دریافت مالیات سبز (مالیات بر کربن) در بخش صنعت و تأثیر آن بر بنگاه‌های انرژی‌بر​


​نويسنده: غزال کمالی
​​​​​​​استاد راهنما: دکتر رسام مشرفی

​​​​​​استاد مشاور: دکتر علی‌اکبر عرب‌مازار
​​​دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

گرایش: اقتصاد​

تاريخ دفاع: دی 96​​​​


چکیده


رشد اقتصادی هدف اصلی دولتها است اما این رشد به خصوص در بخش صنعت با اثرات بیرونی همچون انتشار گازهای گلخانه‌ای همراه است که در سال‌های اخیر به چالشی در مسیر توسعه صنعتی کشورها تبدیل شده است. یکی از راه های کنترل آلودگی، اعمال مالیات های زیست محیطی (مالیات سبز) است. در این تحقیق تاثیر معرفی مالیات سبز بر بنگاه های صنعتی کشور به منظور بررسی تاثیر احتمالی آن بر کاهش آلودگی و درآمد مالیاتی دولت بررسی می شود.


مدلسازی با تلفیقی از روش‌های اقتصاد سنجی و دینامیک سیستمی و بر پایه آمار کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر به تفکیک 23 کد صنعتی صورت گرفته است. توابع مصرف حامل های انرژی (برق، فرآورده های نفتی و گازطبیعی)، تولید و سرمایه گذاری کارگاه ها به روش پنل دیتا تخمین زده شده است. این توابع به همراه مکانیزم انتشار آلایندگی از مصرف سوخت و چگونگی عملکرد مالیات سبز وارد فضای مدلسازی دینامیک سیستمی شده است و سیستم به صورت یکپارچه  شبیه سازی شده است. شبیه سازی سناریوهای معرفی شده مالیات سبز به سیستم، به صورت نرخ جریمه به ازای هرتن کربن منتشر شده بالاتر از سطح آستانه، حاکی از آن است که حتی نرخ های بالای مالیات علی رغم ایجاد درآمد مالیاتی و انتقال نسبی مقدار انتشار به سطحی پایین تر در روند صعودی انتشار آلایندگی تغییر ایجاد نمی کند. در مقابل، افزایش سطح قیمت نسبي سوخت‌های فسیلی با تاثير بر کاهش مصرف انرژی منجر به كاهش بيشتري در انتشار آلاينده ها مي شود. البته روش دوم اثرات رکودی جدی تری هم در بخش صنعت به همراه خواهد داشت.

کلید واژه ها: روش پنل ديتا، روش دینامیک سیستمی، ماليات زيست محيطي (سبز)، تولید کارگاه‌های صنعتی، تقاضای انرژی، انتشار CO2


Capacity of Green Tax (Carbon Tax) Recognition in the Industrial Sector and Effect on Energy Intensive Industries​


By: Ghazal Kamali​


Abstract

Economic growth is the main objective of governments, but this growth, especially in the industrial sector is accompanied with externalities such as emissions of greenhouse gases, and this has become a challenge to industrial development in recent years. One way to control pollution is to impose the environmental taxes (green taxes). In this research, the effect of green taxes on industrial enterprises of the country is investigated in order to examine its possible impact on pollution reduction and tax revenue of the state

Modeling with a combination of econometric and dynamics system methods has done based on the statistics of industrial workshops, 10 employees and above, divided into 23 industrial codes. The consumption function of energy carriers (electricity, petroleum products and natural gas), the production and investment of workshops have been estimated using the data panel method. These functions, along with the pollution emission mechanism of fuel consumption and how the green taxes function, have entered into the system's dynamic modeling space and the system is simulated accordingly. The simulation of the green tax system scenario which imposed in the system as a fine rate per carbon released above the threshold level, suggests that even high tax rates, despite providing the tax revenue and the relative transfer of emissions to a lower level , but does not change in the upward trend in pollution emissions. On the contrary, if this trend is a general increase in the price level of fossil fuels, its impact on reducing energy consumption and continuing reduction of emissions will be stronger. Of course, the second method will have a more serious recession impact in the industry.

Keywords: Data Panel Method, System Dynamics, Environmental Tax (Green), Production in Industrial Workshops, Energy Demand, CO2 Emission​


اداره کتابخانه مرکزی Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی