کتابخانه مرکزی
پایان نامه های سال96: مجموعه آموزشی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه
 
مجموعه آموزشی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه

موضوع رساله ی پیش رو، در پی پیشینه تلاش نگارنده در راستای پژوهش در مورد توجه به حواس پنجگانه در معماری، برنامه ریزی و طراحی مجموعه آموزشی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه در نظر گرفته شده است. با توجه به هزینه ی نسبتاً بالایی که برای کنترل عوامل تاثیرگذار بر حواس پنجگانه در طراحی و اجرا باید صرف شود تا دانش آموزان عموماً بتوانند با کسب تمرکز، آگاه به درک توانایی های خویش و محیط پیرامون شوند، طراحی مدرسه برای دانش آموزانی که در یکی از حواس خود دچار اختلال می باشند، می تواند رویکرد فوق را قوت بخشد. از سوی دیگر، نظر به تعداد کم مدارس مناسب سازی شده برای دانش آموزان با نیازهای ویژه در سطح تهران، نیاز به طراحی این موضوع ضروری می نمود. بستر طراحی در منطقه 22 شهر تهران مکانیابی شده است. مجموعه ی مذکور که شامل مقاطع تحصیلی پیش دبستان ودبستان مقطع اول به صورت مختلط و با کلیه ی معلولیت ها، دبستان مقطع دوم برای دانش آموزان پسر با کلیه ی معلولیت ها و متوسطه اول پیش حرفه ای و متوسطه دوم حرفه ای برای دانش آموزان پسر کم توان ذهنی و چندمعلولیتی می باشد که در صورت نیاز، امکان گسترش نیز خواهد داشت. با عنایت به اینکه ساخت مدارس، موقتی نیست و همچنین به علت سرمایه ی زیادی که صرف ساخت اینگونه مراکز می شود، اگر نوع دانش آموزان ثبت نام شده تغییر کند،کاربران به گونه ای از فضاها، طبق نیازهای جدید - حتی برای دانش آموزان با نیازهای عادی- بهره می جویند؛ بنابراین بهتر است محدودکننده ترین عوامل و حداکثر پوشش دهی ممکن معلولیتها و مقاطع مختلف تحصیلی در نظر گرفته شود و با پیش بینی تغییرات احتمالی، مجموعه قابلیت انعطاف و انطباق با نیازهای ممکن در آینده را داشته باشد. به همین منظور در طراحی این مجموعه آموزشی سعی بر آن بوده تا اصول پایداری اعم از انعطاف پذیری و عدم تخریب در آینده و همخوانی با محیط زیست در اولویت قرارگیرند؛ ایجاد فضاهایی که نه تنها کمترین آسیب را متوجه ساکنین منطقه و محیط زیست کند، بلکه خود نیز متوجه کمترین آسیب از محیط آن باشد. در تمامی موارد اعم از انتخاب گروه های آموزشی و تصمیمات اتخاذ شده برای فضاهای عمومی و حتی استفاده از امکانات کارگاه ها سعی بر آن بوده تا با توجه به محدودیت زمین، جامع ترین حالت ممکن در نظر گرفته شود در حالیکه برای نادرترین موارد نیازهای ویژه نیز مورد استفاده باشد. سازماندهی فضاهای آموزشی برای گروه ها و مقاطع مختلف تحصیلی به نحوی است که علاوه بر فعالیت مستقل خویش، زیانی برای سایر گروه ها نداشته باشند و نیز بتوانند از امکانات فرهنگی، خدماتی، بهداشتی و ورزشی مجموعه که بواسطه ی تجمیع آنها ایجاد شده، استفاده کنند. همچنین اگر آموزش دانش آموزان در یک فضا، بنا بر نیاز آنها دچار مشکل شود، امکان تفکیک فضاها به طریقی استاندارد وجود دارد تا از امکاناتی مساوی بهره جویند. توجه به ارتباط مستقیم کلاسها با فضای باز و طبیعت و اهمیت به وجود آب از دیگر موضوعات مد نظر بوده است.

کلمات کلیدی: مدرسه استثنایی- دانش آموز با نیازهای ویژه- حواس پنجگانه - پایداری​


 Educational Complex for Students with Special Needs


By: Arezou Zaredar


Abstract

  Based on the attempt of the author through research about considering the five senses in architecture, the subject of the following thesis is planning and designing an educational and rehabilitation complex for students with special educational needs. Due to relatively high cost that should be spent for controlling the effective factors on five senses perception in designing and construction -until the students generally can notify to understand their abilities and surrounding environment with getting concentration- to design a school for the students who are disturbed in at least one of their senses can boost the above approach. On the other hand, considering low number of suitable schools for the students with special needs in the level of Tehran, the need to design and build this subject is necessary. The project is located in the 22th region of Tehran city. This complex includes educational degrees of pre-school,  first primary school as mixed state with all disabilities, second primary school for boy students with all disabilities, first (pre-professional) high school and second (professional) high school for boy students with mental disabilities and multi-disabilities which in case of need, there is the possibility for development. Considering the construction of schools is not temporary and also because of much cost that is spent for constructing these centers, if the type of registered students will be changed, users will take advantage of spaces somehow based on new needs even for the students with usual needs. Therefore, it is better to consider the most restrictive factors and maximum covering of disabilities and different educational degrees and by forecasting probable changes, the institution is flexible and could match with possible needs in the future. For this purpose, at designing this educational complex, it is tried to consider the priority of sustainable factors such as flexibility, no destruction in the future, recyclable material like brick, compatibility with environment and making spaces which not only inflicts the lowest negative impact for residents of that area and environment, but also get the lowest negative impact from the environment. In all cases such as selection of educational groups and decisions for public spaces and even using the facilities of workshops, it is tried to consider the most possible comprehensive state according to the limitation of the land, while it could be used for the rarest cases of special needs. At the organizing educational spaces for groups and different educational degrees, in addition to their independent activity, they will not disturb other groups and also they can use services such as rehabilitation, sanitary and sport facilities of the institution which is provided by their aggregation. Also if the education of students in a space will become in a trouble based on their needs, there is possibility of separating the classes in a standard way until they will utilize equal facilities. Considering direct relationship of the classes with yards and nature and the importance of water presence are the other considerable subjects

اداره کتابخانه مرکزی Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی