کتابخانه مرکزی
پایان نامه های سال96: مطالعه، طرح مرمّت و احیای کاروانسرای سعادت، رشت

مطالعه ،طرح مرمّت و احیای کاروانسرای سعادت، رشت


​نويسنده: مینا مختاری راد

​​​​​​​استاد راهنما: دکتر احمد اصغریان جدی

​​​​​​استاد مشاور: مهندس محمد حسن محبعلی

​​​دانشکده معماری و شهرسازی
گرایش: تاریخ معماری و مرمت ابنیه و بافت ها​
تاريخ دفاع: بهمن 96
 
 

چكيده 


در ﻗﺮن دﻫﻢ ﻫﺠﺮي، ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﭘﺲ از ﺷﻜﺴﺖ اﺣﻤـﺪﺧﺎن، ﺑـﻪ ﻻﻫﻴﺠـﺎن وارد ﺷـﺪ و ﭘـﺲ از ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ دودﻣﺎنﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮔﻴﻼن، روﺳﺘﺎﻫﺎي دو ﺳﻮي ﺳﻔﻴﺪ رود (ﺑﻴﻪ ﭘـﺲ و ﺑﻴـﻪ ﭘـﻴﺶ) از روﻧـﻖ اﻓﺘﺎد و رﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﻛﺰ اﻳﺎﻻت ﮔﻴﻼن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ.

ﺗﺠﺎر اﺑﺮﻳﺸﻢ، از اﻳﺮاﻧﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ، ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ اﺑﺮﻳﺸﻢ ﺑﻪ دﻫﺎت اﺑﺮﻳـﺸﻢﺧﻴـﺰ ﮔـﻴﻼن ﺳﻔﺮ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ، ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺷﺎه ﻋﺒﺎس در رﺷﺖ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ و اﺟﺘﻤﺎع آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟـﺐ اﻳﺠـﺎد ﺳـﺮاﻫﺎي ﻣﺘﻌـﺪد ﮔﺮدﻳﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت در آﻧﺠﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ. (مهندسین مشاور، سردار افخمی، طرح جامع شهر رشت 1345)

رساله حاضر در پی ارائه طرح مرمت و احیای کاروانسرای سعادت به عنوان یکی از بناهای تجاری دوره اواخر قاجار و دوره پهلوی با مساحت عرصه 940 متر مربع ، مساحت عیان 2250 متر متربع می باشد.

سرای سعادت و بناهای هم دوره آن را می توان به دوران گذر از سبک معماری تاریخی به سبک معماری معاصر متاثر از اروپا دانست و به دلایل ارزش تحول تاریخی در ایران ، واجد ارزش می باشند. ، این در حالی است، که این دسته از بناها چندان شناسایی نشده اند و مطالعه اندکی در این زمینه صورت گرفته است.

نگارنده در ابتدای امر‌،  به روش کتابخانه ای و میدانی به گردآوری مدارک و مستندات و نقشه های بنا پرداخته که نتیجه آن در فصل دوم و سوم پژوهش در قالب معرفی و شناخت و آسیب شناسی ارائه  می شود، در ادامه پژوهش، ضمن در نظر گرفتن اطلاعات گردآوری شده و نقاط قوت و ضعف پتانسیل ها و محدودیت های بنای مورد مطالعه، مبانی نظری مدونی جهت ارائه طرح تدوین گشت و در نهایت با توجه به جمیع مطالعات انجام شده.

طرح مرمت و احیای کاروانسرای سعادت با رویکرد گردشگری -تجاری با هدف حفظ اصالت و ارزش های موجود در بنا انجام پذیرفت.

 کلید واژه ها: رشت، بازار رشت، کاروانسرای سعادت، آسیب شناسی، طرح مرمت، طرح احیاء​


Study, Renovation and Restoration of the Caravanserai Saadat (Traditional Market of Rasht) with the "Tourism and Business" Approach

​By: Mina Mokhtari Rad                                                     


Abstract

In the 10th century AH, Shah Abbas came to Lahijan after the defeat of Ahmad Khan, and after the defeat of the semi-autonomous Gylan dynasties, the villages of the White River (Beyaz and Beyeh) were thrown out and Rasht was selected as the center of the state of Guilan.

Silk merchants, both Iranian and foreign, who had previously traveled to the silkworms of Gilan to buy silk, were ordered by Shah Abbas in Rasht, and their community created numerous facades, and all transactions were carried out there. (Consulting Engineers, Sardar Afkhami, Rasht University of Technology, 1345)

The present treatise seeks to present a plan for the restoration of the Saadat Caravanserai as one of the commercial buildings of the late Qajar period and the Pahlavi era with an area of ​​940 square meters, with an area of ​​2250 meters.

The saadat Caravanserai and the monuments of its period can be considered as a period of transition from the style of historical architecture to contemporary European architectural style, which is worthy of value due to the value of historical transformation in Iran. However, this group of buildings has not yet been identified and little study has been done.

In the beginning, the author of the paper, library and field studies, has compiled documentation and plans for the building, the result of which is presented in the second and third chapters of the study in the form of introduction and cognition and pathology, further in the study, taking into account Collected information and the strengths and weaknesses of the potential and constraints of the studied building, theoretical basis for presenting the project, and ultimately, according to all the studies carried out, the plan for restoration of the caravanserai saadat with the “ tourist-business “ approach with the aim of preserving The originality and values ​​of the building were carried out.

 Key Words: Rasht, Rasht Market, saadat Caravanserai, Pathology, Restoration Plan, Reclamation Plan​

اداره کتابخانه مرکزی Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی