کتابخانه مرکزی
پایان نامه های سال96: L’étude analytique des traductions poétiques des traducteurs-non poètes et des traducteurs poètes contemporains iraniens
 
L’étude analytique des traductions poétiques des traducteurs-non poètes et des traducteurs poètes contemporains iraniens
 

Par: Zahra Jahanian Pahlavanloo
Sous la direction de : Monsieur le docteur Ali Abbasi 
Professeur consultant : Madame la docteur Farzaneh karimian​
​Faculty: Faculté des lettres et des sciences humaines 
​Department: Département de la langue et la littérature françaises 
​Date: Janvier 2018


Ce mémoire propose d’étudier les traductions poétiques de deux groupes des traducteurs contemporains iraniens, sept traducteurs-non poètes et sept traducteurs-poètes, à la lumière de la théorie des tendances déformantes d’Antoine Berman, présentées dans son ouvrage, La traduction et la lettre ou l’auberge au lointain. En plus du système déformant Bermanien, la poétique de la traduction d’Henri Meschonnic nous sert aussi d’outil d’analyse pour étudier les traductions de notre corpus.

Notre travail de recherche se compose de deux parties, théorique et pratique, dont chacune est en deux chapitres. Dans la partie théorique, nous avons abordé, dans un premier temps, les généralités sur la traduction de la poésie, telles que les définitions de la poésie, le rôle de la poésie dans la littérature, les caractéristiques de ce genre littéraire, etc. Dans un deuxième temps, nous avons parlé de la traduction poétique en théorie et en pratique. La partie pratique étant consacrée à l’analyse des traductions poétiques comprend deux chapitres : le chapitre premier est destiné aux traductions de sept traducteurs-non poètes et le chapitre deux, aux traductions de sept traducteurs-poètes.

En analysant les traductions poétiques faites par les traducteurs-non poètes et les traducteurs poètes, et en repérant les tendances les plus remarquables de ces traducteurs dans la traduction, nous avons constaté que tout d’abord comme Berman nous précise, la soumission à ces tendances est dans la plupart des cas, inconsciente. Et ensuite, les traducteurs- non poètes dans leur souci de la forme et du sens ont essayé de porter moins d’atteinte à l’original tandis que les poètes à cause de leur créativité et poéticité, ne se sont pas empêchés de détruire la forme et le sens de l’original. Autrement dit, nous pouvons déduire que pour traduire la poésie, ce n’est pas nécessaire d’être « un poète » mais il faut traduire « en poète ».

 

Mots-clés: la traduction de la poésie, les traducteurs-non poètes, les traducteur- poètes, les tendances déformantes d’Antoine Berman, la poétique de la traduction d’Henri Meschonnic

 

 

کارنامه تحلیلی ترجمانی مترجم- شاعران وشاعر- مترجمان معاصر ایرانی​


نویسنده: زهرا جهانیان پهلوانلو

 

چکیده

در این پایان‌نامه برآنیم تا ترجمه‌های شعر دو گروه از مترجمان معاصر ایران - هفت مترجم‌غیر شاعر و هفت مترجم‌شاعر- را بر اساس نظریه سیزده گرایش تحریفی آنتوان برمن که در کتابش با عنوان « ترجمه و لفظ یا مهمانسرا ی یار دوردست» ارائه شده است،  مورد مطالعه قرار دهیم. علاوه بر استفاده از سیستم تحریفی آنتوان برمن، از مفاهیم بوطیقای ترجمه هانری مشونیک نیز به عنوان ابزاری برای تحلیل ترجمه‌های پیکره پژوهش‌مان بهره جسته‌ایم.

این کار پژوهشی متشکل از دو بخش نظری و عملی است که هر بخش نیز شامل دو فصل می‌شود. در بخش نظری، در ابتدا به بررسی کلیات مربوط به ترجمه شعر از جمله، تعاریف شعر، نقش شعر در ادبیات، ویژگی‌های این نوع ادبی و غیره پرداخته‌ایم. در مرحله بعد، از ترجمه شعر در حوزه نظری و عملی سخن به میان آورده‌ایم. بخش عملی این پژوهش نیز به تحلیل ترجمه‌های شعر اختصاص دارد و شامل دو فصل می‌شود: فصل اول مختص تحلیل ترجمه‌های هفت مترجم-غیرشاعر و فصل دوم مربوط به تحیلی ترجمه‌های هفت مترجم-شاعر است.

پس از تحلیل ترجمه‌های انجام شده توسط مترجمان غیر شاعر و شاعر مشاهده کردیم که طبق گفته آنتوان برمن، در اکثر موارد، تسلیم شدن در برابر این گرایش‌های تحریفی ناخودآگاه بوده است. هم چنین به این نتیجه رسیدیم که مترجمان-غیر شاعر به سبب اهمیتی که به ساختار و معنای متن اصلی می‌دهند، سعی کرده‌اند تخریب کمتری به متن شعری زبان مقصد وارد کنند، این در حالی است که مترجمان-شاعر به دلیل خلاقیت و حس شاعرانه خود نتوانسته اند در برابر تخریب گسترده ساختار و معنا مقاومت کنند. به عبارت دیگر، می توان این گونه نتیجه گیری کرد که برای ترجمه شعر لازم نیست که مترجم حتما «شاعر» باشد، بلکه باید بتواند شعر را «شاعرانه» ترجمه کند.

کلید واژه ها: ترجمه شعر، مترجمان غیر- شاعر، مترجمان شاعر، گرایش‌های تحریف متن آنتوان برمن، بوطیقای ترجمه هانری مشونیک.

اداره کتابخانه مرکزی Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی