کتابخانه مرکزی
پایان نامه های سال97: ارزیابی تأثیر احداث دیوار آب بند بر میزان نشت در سد خاکی ایوشان، خرم آباد


ارزیابی تأثیر احداث دیوار آب­ بند بر میزان نشت در سد خاکی ایوشان، خرم آباد

 

چکیده


از آنجائيكه سدها عمدتاً در نزديكي محل سكونت انسان­ها احداث مي شوند، خرابي يك سد نه تنها از نظر اقتصادي زيانبار است، بلكه تهديد بزرگي براي جان افراد ساكن در پايين دست سد نيز  می­باشد. در این تحقیق با مدنظر قرار دادن اطلاعات سد مخزنی ایوشان  واقع دراستان لرستان (هندسه، خصوصیات هیدرولیکی مصالح بدنه و پی، شرایط مرزی و تراز آب) در نرم­افزار Seep/W که بصورت اجزای محدود می­باشد شبیه سازی گردید و با بررسی حالات مختلف آب­بندی، به تحلیل و بررسی حداکثر هدر رفت آب و همچنین پایداری سد در برابر پدیده Piping و پوسته­ای شدن پرداخته شد.  سپس با مقایسه نتایج تحلیل، بهترین روش آب­بندی پیشنهادگردید.

رفتار سد مخزني ايوشان با 70 متر ارتفاع حداكثر از پي، در زمان طراحی و حالت تراوش پایدار در نرم­افزار Seep/W مورد بررسي قرار گرفت، و مشخص شد احداث دیوار آب­بند توانسته است بخوبی سرعت جریان و گرادیان هیدرولیکی را کاهش داده و باعث کاهش جریان خروجی از پایین دست سد مخزنی ایوشان شود. همچنین با توجه به افت شدید اولین خط نشت در زمان وجود دیوار آب­بند و فاصله زیاد آن از دامنه پایین­دست این امکان را فراهم شده تا با افزایش شیب پایین دست بتوان از حجم خاکریزی در پایین دست کاست .

 

کلید واژه ها: Seep/W ، Piping ، سد مخزنی ایوشان، استان لرستان​

 

Evaluation of the Effect of Cut Off Wall on Seepage in Ayvashan Earth Dam, Khorram Abad


By: Shabnam janjan


Abstract

Since Dams are mostly located near the human habitat, failure of a Dam is not only harmful economically, but is also a major threat to the lives in the down gradient areas. In this research, considering the information of the  Ayvashan reservoir Dam located in Lorestan province (geometry, hydraulic properties of body materials and foundation, boundary conditions, and water level data) the Dam was simulated using a finite element code Seep/W Software. Investigating different sealing states, analyzing the maximum water loss, as well as the stability of the Dam against the phenomenon of piping and crusting. The optimum stealing method are proposed based on the comparison of the results.

The behavior of the Ayvashan reservoir Dam with a height of 70 meters, measured at design time, and steady state seepage in the Seep/W software, was investigated, and it was found that the construction of the Cut Off wall has been able to decrease the flow rate and hydraulic gradient and caused to the flow of the outlet from the down gradient of the reservoir.Also,due to the sharp drop in the first line of seepage in the state that Cut Off and its long distanse from the lower limb, it is possible to reduce the volume of the embankment in the downstream by increasing the slope.

Key words : Seep/W, Piping, Ayvashan reservoir Dam, Lorestan province​

اداره کتابخانه مرکزی Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی