کتابخانه مرکزی
پایان نامه های سال97: ارزیابی تاثیر پذیری سلامت و رفاه افراد جامعه از سیاست های پولی،مالی و ارزی
​​
ارزیابی تاثیر پذیری سلامت و رفاه افراد جامعه از سیاست های پولی، مالی و ارزی​چکیده


بهداشت و درمان، یکی از نیاز های اساسی و حیاتی افراد هر جامعه تلقی می شود به نحوی که امروزه دولت های مختلف جهان، از جمله موفق ترین خدمات خود را بهینه سازی و ارائه مناسب خدمات بهداشتی و درمانی می دانند. از طرفی آگاهی از وضعیت رفاه خانوارها موضوعی است که امروزه مورد توجه و علاقه سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای در حال توسعه می باشد، زیرا این آگاهی می تواند در تدوین سیاست های صحیح جهت بهبود وضعیت رفاهی و ارتقاء سطح  زندگی مردم کمک نماید. بنابراین بررسی وضعیت سلامت و رفاه جامعه و پرداختن به عوامل تاثیر گذار بر این دوبخش، به سیاست گذاران و برنامه ریزان این دو حوزه کمک شایانی می نماید. لذا در این مطالعه سعی شده تا اثر تغییرات نقدینگی،مخارج دولت و نرخ ارز به عنوان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی بر  شاخص‌های سلامت  بررسی شود ‌تا از این طریق بتوان تأثیر این سیاست‌ها  بر  هزینه‌های خانوار و دولت در بخش سلامت به‌عنوان شاخص سلامت مورد تجزیه‌وتحلیل قرارداد و سپس  تاثیر این سیاست ها را در کنار سایر عوامل موثر بر  وضعیت رفاه جامعه مورد مطالعه قرار می دهیم. نتایج برآورد حاصل از رابطه های بخش سلامت نشان داد که مهمترین سیاست اثر گذار بر مخارج سلامت، سیاست پولی می باشد. همچنین افزایش نرخ ارز، باعث بالارفتن مخارج سلامت در هر دو بخش عمومی و خصوصی شده است. در رابطه با نتایج مروبط به بخش رفاه نیز، مشاهده شد که رفاه اجتماعی به شدت تحت تاثیر سیاست  ارزی و درآمد سرانه خانوار قرار دارد. در میان عوامل موثر بر رفاه اجتماعی، اجرای سیاست پولی در بلند مدت بر رفاه خانوار تاثیری نداشته در حالی که  افزایش نرخ ارز به عنوان سیاست ارزی، رفاه اجتماعی را کاهش می دهد. اما هرچنداثر سیاست مالی در بلند مدت در الگوی رفاه معنی دار است،اما ضریب آن بسیار ناچیز بوده و به نزدیک به صفر میل است.


کلید واژه ها: سیاست پولی، مالی و ارزی، هزینه های سلامت، شاخص رفاه


Assessing the Health and Welfare of the Population of Monetary, Financial and Currency Policies


By: Alireza Tavakoliyan

Abstract

Healthcare is considered as one of the basic and vital needs of individuals in every society, so today, governments in the world, including the most successful ones, are optimizing and providing appropriate health care services. On the other hand, awareness of the welfare status of households is an issue that is of interest to economic policy makers in different countries, especially developing countries, since this awareness can help in formulating proper policies to improve the welfare state and promote people's living standards. Make Therefore, studying the health and welfare of the community and addressing the factors affecting these two parts will help policy makers and planners of these two areas. Therefore, in this study, we tried to study the effect of liquidity changes, government expenditures and exchange rates on monetary, financial, and foreign exchange policies on health indicators, in order to analyze the impact of these policies on household and health expenditures in the health sector as a health index. Contract and then the impact of these policies along with other factors affecting the welfare state of society. The results of the health sector relationship showed that the most important policy affecting health expenditures is monetary policy. The rise in exchange rates has also led to an increase in health expenditure in both public and private sectors. Regarding the results of the welfare sector, it was also observed that social welfare was heavily influenced by the exchange rate policy and household income per capita.
Among the factors affecting social welfare, the implementation of monetary policy in the long run did not affect the welfare of​
the household, while the increase of the exchange rate as a currency policyreduces social welfare. But, although the impact of long-term financial policy on the welfare model is significant, its coefficient is negligible and is close to zero.​

Keywords: Monetary, Financial and Foreign Policy, Health Costs, Welfare Index​

اداره کتابخانه مرکزی Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی