کتابخانه مرکزی
پایان نامه های سال97: بایواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند پابده در برش تاقدیس کاسه ماست (شمال دهلران)
بایواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند پابده در برش تاقدیس کاسه ماست (شمال دهلران)


نويسنده: مصطفی آزاد

​استاد راهنما:  دکتر عباس صادقی
استاد مشاور:مهندس علی مبشری، دکتر نسرین هداوندخانی​
دانشکده: علوم زمین
گرايش: چینه شناسی و فسیل شناسی​
تاريخ دفاع: خرداد97

چکیده

چکيده 

به منظور مطالعات لیتواستراتیگرافی و بایواستراتیگرافی سازند پابده در تاقدیس کاسه ماست (شمال دهلران)، یک برش سطح الارضی انتخاب گردید. در مطالعات صحرایی تعداد 38 نمونه از سنگ‌های سست، رسوبات نرم و 150 نمونه از سنگ‌های سخت به صورت سیستماتیک و در فواصل 5/1 متری برداشت شد و پس از آماده سازی مورد مطالعه قرار گرفت. سازند پابده در برش مورد مطالعه 297 متر ضخامت دارد که به 4 واحد، شیل ارغوانی، مارن آهکی، آهکی و آهکی مارنی تقسیم شده است. مرز زیرین سازند پابده با سازند گورپی همشیب و پیوسته و مرز بالایی آن نیز با بخش کلهر هم شیب و همراه با تغییرات سنگ­شناسی واضح است. در مطالعات بايوستراتيگرافي سازند پابده، در برش مورد مطالعه، ضمن تشخيص65 گونه متعلق به 20 جنس از فرامینیفرهای پلانکتون، 13 بايوزون زیر شناسايي و معرفي شده است :

 

v  13. Subbotina gortaniiParagloborotaliaGlobigerinoides Assemblage Zone.

v  12. HantkeninaChiloguembelina Highest Occurrence Zone.

v  11. Orbulinoides beckmanniHantkenina Highest Occurrence Zone.

v  10. Orbulinoides beckmanni Taxon Range Zone.

v  9. Morozovella aragonensisOrbulinoides beckmanni Interval Zone.

v  8. Globigerinatheka kugleriMorozovella aragonensis Concurrent Range Zone.

v  7. HantkeninaGlobigerinatheka kugleri Lowest Occurrence Zone.

v  6. Morozovella subbotinaeHantkenina Interval Zone.

v  5. Morozovella aragonensisMorozovella subbotinae Concurrent Range Zone.

v  4. Morozovella formosa Lowest Occurrence Zone.

v  3.  Pseudohastigerina wilcoxensis - Morozovella formosa Interval Zone.

v  2.  Globanomalina pseudomenardiiPseudohastigerina wilcoxensis Interval Zone.

v  1. Globanomalina pseudomenardii Total Range Zone.

 

بر اساس مجموعه فسيلي و بايوزون هاي شناسايي شده، سن سازند پابده در برش تاقدیس کاسه ماست پالئوسن پسین (تانتین)- اليگوسن پسين (شاتين) تعيين شده است.

 

کلید واژه ها: لیتواستراتیگرافی، بایواستراتیگرافی، سازند پابده، تاقدیس کاسه ماست، دهلرانLithostratigraphy and Biostratigraphy of the

Pabdeh Formation in Kasemast Anticline (North of Dehloran)​


By: Mostafa Azad


​Abstract

In order to study lithostratigraphy and biostratigraphy of the Pabdeh Formation in the Kasemast Anticline (north of Dehloran) one Surface section was selected. In the field studies, 38 samples from loose and soft sediments and 150s samples of hard rocks were systematically collected (in 1.5 meter intervals) and were studied after preparation. The Pabdeh Formation with a thickness of 297 meters divided into 4 units: purple shale, marly limestone, limestone and limy marl. The lower boundary of the Pabdeh Formation with the Gurpi Formation is conformable and the upper boundary with Kalhur member is conformable with sharp lithology changes. In the biostratigraphic studies of the Pabdeh Formation in Kasemast Anticline, 65 speices belong to 20 genera of planktonic foraminifera were recognized and 13 biozones were identified. These biozones are as follow:

v  13. Subbotina gortaniiParagloborotaliaGlobigerinoides Assemblage Zone.

v  12. HantkeninaChiloguembelina Highest Occurrence Zone.

v  11. Orbulinoides beckmanniHantkenina Highest Occurrence Zone.

v  10. Orbulinoides beckmanni Taxon Range Zone.

v  9. Morozovella aragonensisOrbulinoides beckmanni Interval Zone.

v  8. Globigerinatheka kugleriMorozovella aragonensis Concurrent Range Zone.

v  7. HantkeninaGlobigerinatheka kugleri Lowest Occurrence Zone.

v  6. Morozovella subbotinaeHantkenina Interval Zone.

v  5. Morozovella aragonensisMorozovella subbotinae Concurrent Range Zone.

v  4. Morozovella formosa Lowest Occurrence Zone.

v  3.  Pseudohastigerina wilcoxensis - Morozovella formosa Interval Zone.

v  2.  Globanomalina pseudomenardiiPseudohastigerina wilcoxensis Interval Zone.

v  1. Globanomalina pseudomenardii Total Range Zone.

Based on the planktonic foraminifers and identification of biozones, the age of the Pabdeh Formation in The Kasemast Anticline is Late Paleocene (Thanetian) - Late Oligocene (Chattian).

Keywords: lithostratigraphy, biostratigraphy, Pabdeh Formation, Kasemast Anticline, Dehloran


اداره کتابخانه مرکزی Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی