کتابخانه مرکزی
پایان نامه های سال97: قراردادهای فرعی در پیمانکاری


قراردادهای فرعی در پیمانکاری

 

چکیده


قراردادهای فرعی در زمینه پیمانکاری از جایگاه مهمی برخوردار است و پیمانکاران می­توانند اجرای تمام یا بخشی از کار را به پیمانکار فرعی واگذار نمایند. از این رو، شناخت ماهیت، آثار و احکام آنها ضروری است، به ویژه آنکه ادبیات حقوقی پیمانکاری در حقوق ایران غنای لازم را ندارد. قرارداد فرعی به عنوان یک قرارداد غیرمعین شناخته می­شود که طرفین آن یعنی پیمانکار اصلی و پیمانکار فرعی با اتکا به دو اصل آزادی اراده و وفای به تعهدات، شرایط آن را معین کنند. در عرصه پیمانکاری بین ­المللی، قرارداد فرعی نمونه فیدیک و اتاق بین ­المللی بازرگانی جزء نمونه­ های موفق به شمار می­روند که استفاده از آن ها در نظام حقوقی ایرانی با مانع خاصی روبرو نیست و به پیمانکاران توصیه می­شود. تحقیق حاضر با مطالعه تطبیقی و روش تحلیلی و توصیفی به بررسی انعقاد قراردادهای فرعی در پیمانکاری می ­پردازد.

کلید واژه ها: پیمانکاری، قرارداد فرعی، فیدیک، اتاق بین­ المللی بازرگانی


Subcontracts in Contracting​


By: Bahman Ranjbar

Abstract


Subcontract in the field of contracting are of great importance and contractors can provide all or part of the work to a miscellaneous contractor. Therefore, recognition of their nature, their works and their rulings is essential, especially since the legal literature on contracting in Iran's law doesn't have the necessary richness. The subcontract is considered as an innominate contract, with its parties, the main contractor and the subcontractor, based on the two principles of Freedom of will and fulfillment, determine its terms. In the field of international contracting, the FIDIC type subcontract and International Chamber of Commerce are among the successful examples that their use in the Iranian legal system has no particular obstacles and recommended to contractors. The present research examines the conclusion of subcontracting in contracting by using Comparative Study, Analytical and Descriptive Method.

Key words: Contracting, Subcontract, FIDIC, International Chamber of Commerce

اداره کتابخانه مرکزی Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی