کتابخانه مرکزی
پایان نامه های سال97: مقایسه اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات محصولات منتخب صنعت پتروشیمی (اوره، پروپان، پلی اتیلن و متانول)
مقایسه اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات محصولات منتخب صنعت پتروشیمی
(اوره، پروپان، پلی اتیلن و متانول)


​​چکیده

باتوجه به اهمیت و نقش صنعت پتروشیمی در صادرات محصولات غیرنفتی و بحث ارزآوری این محصولات باید به این نکته توجه داشت که چه عواملی بر صادرات آنها موثر است. صنعت پتروشیمی نیاز به سرمایه هنگفت دارد و یک کشور به تنهایی قادر به تامین این سرمایه نیست، لذا سرمایه گذاری مستقیم خارجی از جمله راه های تامین این کمبود مالی است. این نوع سرمایه گذاری علاوه بر جبران کمبود مالی باعث انتقال تکنولوژی و افزایش اشتغال نیز می گردد. در این تحقیق به بررسی و مقایسه اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات چهار محصول منتخب و همچنین اثر درجه باز بودن تجاری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته شده است. برای این منظور از داده های مربوط به سالهای 1376-1395 و روش معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط (SUR) استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات اثر مثبت داشته و اثر آن بر صادرات پلی اتیلن بیشتر از اوره است و دو محصول دیگر را نمی توان با هم مقایسه نمود. همچنین اثر درجه بازبودن تجاری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی مثبت و معنادار است.

 

کلمات کلیدی:

سرمایه گذاری مستقیم خارجی، صادرات، صنعت پتروشیمی، اوره، پلی اتیلن، متانول، پروپان​Comparison of the Effect of Foreign Direct Investment on the Export of Selected Products of the Petrochemical Industry 

(Urea, Polyethylene, Propane and Methanol)​


By: ​Faezeh Hamzehei

Abstract


Considering the importance of the role of the petrochemical industry in exporting non-oil products and discussing the value of these products, it should be noted that what factors affect their exports. The petrochemical industry needs a lot of capital, and a country alone can not provide this capital, so foreign direct investment is one of the ways to supply this financial shortage. This type of investment, in addition to compensating for the lack of finance, also translates into technology transfer and increased employment. In this research, the effect of foreign direct investment on the export of four selected products as well as the effect of the degree of trade openness on foreign direct investment has been investigated. For this purpose, the data for the years 1997-2016 and the method of seemingly unrelated regression equations (SUR) have been used. The result of the research shows that the amount of foreign direct investment exerts a positive effect on exports and its effect on exports of polyethylene is more than urea and two other products can not be compared. Also, the effect of the degree of trade openness on foreign direct investment is positive and significant.

 

 

Export, Petrochemical Industry, SUR, FDI, Urea, Polyethylene, Propane, Methanol


اداره کتابخانه مرکزی Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی