کتابخانه مرکزی
پایان نامه های سال97: مقایسه تاثیرجهت گیری بازار در پیشگیری از افول عملکرد در بنگاه های موفق و ناموفق
مقایسه تاثیرجهت گیری بازار در پیشگیری از افول عملکرد در بنگاههای موفق و ناموفق​


چكيده

 

هدف از این تحقیق تاثیر جهت‌گیری بازار در پیشگیری از افول عملکرد در بنگاههای موفق و ناموفق بود که با استفاده از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماري اين تحقيق کلیه مدیران ارشد و مدیران رده بالای شرکتهای خصوصی و نیمه خصوصی صنعت فناری اطلاعات در حوزه تامین کالا و خدمات در کشور مي باشد.  که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، نمونه‌ای به حجم 305 نفر انتخاب شد. تعداد 35 مصاحبه با شرکت‌های تامین کننده تجهیزات شبکه و فناوری اطلاعات در تهران انجام شد. ابزار گردآوری داده‌های پژوهش پرسشنامه بود که روایی آن به روش اعتبار محتوا و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تأیید شد. این پژوهش دارای 2 فرضیه می باشد که به معناداری اثر جهت گیری بازار بر روی بر افول عملکرد می‌پردازد. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که با توجه به متغیرهای اصلی مدل پژوهش از روی نمنونه های استاندارد تهیه و استفاده شده است. پرسشنامه اول در خصوص جهت گیری بازار است که به سه بعد گرایش مشتری، گرایش به رقیب و محیط بازار می‌پردازد و پرسشنامه دوم در خصوص بررسی افول عملکرد با در نظر گرفتن عوامل محیطی، عوامل مدیریتی و عوامل ساختاری است. برای بررسی و آزمون فرضیه‌ها از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری (AMOS)  و نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین جهت گیری بازار و افول عملکرد با توجه به نقش تعدیلگر بنگاههای موفق و ناموفق تاثیر معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش بیانگر تاثیر جهت گیری بازار بر پیشگیری از افول عملکرد بصورت معنادار می باشد.


کلیدواژه ها: جهت گیری بازار،  افول عملکرد ، بنگاههای موفق و ناموفق​


The Comparision of Market Orientation Effect in Preventing Business Failiur in Successful and Unsuccessful Firms​


By: M.A.Khalifezadeh


​Abstract


The purpose of this study was to investigate the effect of market orientation and decline in performance due to the moderating role of successful and unsuccessful firms. A descriptive-survey research method was used. The statistical population of this research is all senior executives and top managers of private and semi-private companies in the IT industry supplying goods and services in the country. Using a cluster sampling method, a sample of 305 people was selected. The data collection tool was a questionnaire whose validity was confirmed by content validity and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha. A structural equation modeling approach was used to test and test the hypotheses. The results of the research indicate that there is a significant effect between market orientation and decline in performance due to the moderating role of successful and unsuccessful firms.


Keywords: market orientation, performance decline, successful and unsuccessful firms​

اداره کتابخانه مرکزی Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی