کتابخانه مرکزی
پایان نامه های سال97: نقش سازمان‌های غیردولتی مذهبی در دیپلماسی عمومی ج.ا.ا(مطالعه موردی جامعه المصطفی العالمیه)
​​نقش سازمان‌های غیردولتی مذهبی در دیپلماسی عمومی ج.ا.ا
(مطالعه موردی جامعه المصطفی العالمیه)

چکیده
 با رشد روز افزون سازمان‌های غیردولتی امروزه تمام کشورهای دنیا برای رسیدن به اهداف خود از دیپلماسی عمومی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کارامل قدرت نرم کشور خود بهره میبرند. هم‌زمان و با عصر پساوستفالیا  و جهانی‌شدن، کنشگران غیردولتی و افکار عمومی تأثیرات غیرقابل‌انکاری بر روند تحولات سیاسی جهان دارند. تأسیس، گسترش و فعال سازی سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی، باعث شکل‌گیری شکل نوین و نرم تری از دیپلماسی عمومی شده است. که  به دنبال آن قدرت های بزرگ جهانی از قدرت نرم بجای قدرت سخت برای رسیدن به اهداف خود بهره جسته اند. در همین راستا جمهوری اسلامی نیز نمی‌تواند نسبت به دیپلماسی عمومی بی توجه باشد و همواره سعی کرده از دیپلماسی عمومی برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی خود استفاده کند. همچنین در سال‌های اخیر  با راه‌اندازی شبکه‌های برون‌مرزی، تأسیس داشگاه های بین‌المللی مثل دانشگاه بین اللملی جامعه المصطفی العالمیه که از کشورهای دیگر دانشجو پذیرش می‌کنند  برای تقویت  دیپلماسی عمومی خود تلاش نموده است.  برای  انجام پژوهش حاضر  از روش کیفی نوع توصیفی تحلیلی و برای گردآوری داده‌های مربوط به پژوهش  از منابع اسنادی  و مصاحبه نیمه سازمان یافته استفاده شده است و سپس متن مصاحبه انجام شده به صورت تحلیل محتوای کیفی پیاده شده است. در پایان نتایج تحلیل محتوای کیفی مصاحبه‌های انجام شده  نشان می‌دهد که جامعه المصطفی از نظر اعضای آن نهادی غیردولتی می‌باشد. از نظر این افراد اینکه گفته شود  جامعه المصطفی باعث  رشد و اقتدار سیاسی ج.ا.ا در عرصه جهانی شده است؛  بزرگ نمایی می‌باشد  بلکه آن‌ها نقش خود را در حد همان قدرت نرم که بیشتر از طریق آموزش به افراد صورت می‌گیرد می‌دانند.

کلید واژه ها:دیپلماسی عمومی، سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های غیردولتی مذهبی، قدرت نرم، جامعه المصطفی العالمیه.role of non - governmental organizations in the diplomacy of the islamic republic of iran 

( case study All-Mostafa)


By: Atefeh shahsavari

Abstract

With the increasing growth of nongovernmental organizations today, all countries of the world use public diplomacy as one of the caramel components of their country's soft power to achieve their goals. At the same time, with the post-World War II era and globalization, non-state actors and public opinion have incredible effects on the political developments in the world. Establishing, expanding and activating NGOs and NGOs has led to the formation of a more modern and more sophisticated form of public diplomacy. Which followed the great powers of the world using soft power instead of hard power to achieve their goals. In this regard, the Islamic Republic can not ignore public diplomacy and has always tried to use public diplomacy to achieve its foreign policy goals. In recent years, with the establishment of overseas networks, the establishment of international institutes, such as the International University of Al-Mustafa Al-Alamieh University, which accepts students from other countries, has worked to strengthen its public diplomacy. For the purpose of this study, qualitative descriptive-analytic method was used and for collecting data from the research, documentary resources and semi-structured interviews were used and then the text of the interview was carried out as a qualitative content analysis. In the end, the results of the analysis of the qualitative content of the interviews show that al-Mustafa society is considered to be a non-governmental organization. According to these people, it is said that Al-Mustafa's society has led to the growth and political authority of the Islamic Republic of Iran in the international arena; it is magnified, but they consider their role to be at the same level of soft power as is practiced through education.

Keyword: Public Diplomacy, Non-governmental orgnizations, Religious NGOs, Soft Power, Al-Mustafa.

اداره کتابخانه مرکزی Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی