هیجان با نور و لیزر

عمود مدرج (AS)

قبل از بکار بردن قطعه، حتما این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید.
مقدمه:

برای تنظیم ارتفاع نور لیزر نیاز به ابزاری است که این قطعه می تواند به آن کمک کند.

       

معرفی عمود مدرج موجود:

عمود مدرج موجود مستقیم از پلکسی تهیه شده است و قابلیت نصب روی سطوح آهنرباگیر را دارد.

 

ملاحظات استفاده:

-       قطعه در معرض گرما قرار نگیرد.

-    قطعه دارای آهنربا است در صورت هرگونه ملاحظه ای دقت فرمایید.

 

نمونه آزمایشهایی که از این قطعه استفاده می کند:

در آزمایش های مختلف که نیاز به تنظیم ارتفاع لیزر است این قطعه کاربرد دارد.

Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی