دانشگاه شهید بهشتی

برنامه هفتگی نیمسال اول 94-93 کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه مخصوص ورودی 93

تاریخ انتشار: 1393/06/09 08:53 ق.ظ
برنامه هفتگی نیمسال اول 94-93 کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه مخصوص ورودی 93
شماره و گروه درس نام درس كل نام استاد زمان و مكان ارائه/ امتحان
19-14-702-01 جامعه شناسي و روانشناسي بلايا 2 پيران پرويز درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
امتحان(3_1393.10.08) ساعت : 09:00-11:00
19-14-703-01 مديريت بحران و بازسازي 2 فلاحي عليرضا درس(ت): سه شنبه 15:00-16:00
درس(ع): سه شنبه 16:00-18:00
امتحان(1_1393.10.06) ساعت : 09:00-11:00
19-14-704-01 نظريه ها و ديدگاههاي بازسازي 2 حاج ابراهيم زرگر اكبر درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00
امتحان(5_1393.10.10) ساعت : 09:00-11:00
19-14-720-01 زبان تخصصي 2 فردانش فرزين درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
امتحان(8_1393.10.14) ساعت : 09:00-11:00
19-14-723-01 كارگاه مقدماتي (آشنايي با تجارب بازسازي) 2 فلاحي عليرضا درس(ع): سه شنبه 08:00-12:00
درس(ع): سه شنبه 13:00-15:00
امتحان(13_1393.10.20) ساعت : 07:00-08:00
19-14-724-01 آمار و روش تحقيق در بازسازي 3 مطوف شريف درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00
درس(ع): چهار شنبه 15:00-16:00
امتحان(11_1393.10.17) ساعت : 09:00-11:00

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: برنامه هفتگی کارشناسی ارشد - باسازی پس از سانحه
منبع خبر دانشکده معماری و شهرسازی
تعداد مشاهده: 1,463
اخبار : برنامه هفتگی نیمسال اول 94-93 کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه مخصوص ورودی 93
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی