دانشگاه شهید بهشتی

انتشار نقشه الگوی پراکنش گونه های گیاهی اندمیک (انحصاري) کشور

تاریخ انتشار: 1394/02/15 09:20 ق.ظ
در این نقشه الگوی پراکنش، مناطق تنوع و وضعيت حفاظتي گونه های گیاهی اندمیک تک لپه ای کشور به تصوير کشیده شده است. این نقشه به عنوان یک منبع علمی با ارزش در تعیین مناطق مهم و تبیین خزانه های ژنتیکی و الویت های حفاظتی گونه های گیاهی کشور در راستای مدیریت و حفاظت از زیستگاههای گیاهی کشور کاربرد دارد.
این نقشه توسط دکتر احمدرضا محرابیان استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر محمد امینی راد و دکتر امیر حسین پهلوانی اساتید موسسه تحقیقات گیاه پزشکي کشور و حمایت اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) به انجام رسیده است. نقشه گونه های گیاهی اندمیک دولپه ای کشور و مقالات آن به عنوان یکی از مبانی کلیدی در بازبینی مناطق حفاظت شده کشور نیز در دست تهیه است که بزودی توسط همین محققین به چاپ خواهد رسید.
 نقشه الگوی پراکنش گونه های گیا.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: نقشه
منبع خبر دانشکده علوم و فناوری زیستی
تعداد مشاهده: 4,774
اخبار : انتشار نقشه الگوی پراکنش گونه های گیاهی اندمیک (انحصاري) کشور
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی