دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه اسکان دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی در ایام امتحانات

تاریخ انتشار: 1395/10/05 11:30 ق.ظ

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جهت استفاده از خوابگاه در ایام امتحانات به  اطلاعیه مربوط به اسکان دانشجویان مجازی.pdfاسکان دانشجویان مجازی.pdf​ مراجعه نمایند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دوره های الکترونیکی
تعداد مشاهده: 3,194
اخبار : اطلاعیه اسکان دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی در ایام امتحانات
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی