دانشگاه شهید بهشتی

سوابق دکتر سید حسن صدوق، سرپرست دانشگاه شهیدبهشتی

تاریخ انتشار: 1395/11/03 02:47 ب.ظ

 

هوالعلیم
  
دکتر سید حسن صدوق متولد 1327 از اردستان در استان اصفهان، استاد تمام پایه 37 رشته ژئومورفولوژی، دانشگاه شهید بهشتی است.
  7N3A3843.JPG
سوابق تحصیلی کارشناسی (B.S) جغرافیای طبیعی از دانشگاه تهران  
کارشناسی ارشد (M.S) ژئومورفولوژی از دانشگاه پاریس 7 (ژوسیو)
دکترای تخصصی (Ph.D)   ژئومورفولوژی از دانشگاه پاریس 7 (ژوسیو)
  
سوابق و مسئولیت های اجرایی در سطح ملی و بین المللی
·       معاون آموزش و برنامه ریزی معاونت رییس جمهور و  سازمان حفاظت محیط زیست در سالهای 1384-1378؛ 
·       سفیر و نمایندۀ دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان آموزشی، علمی و  فرهنگی ملل متحد  (یونسکو) در سال های 1376- 1368؛
·       دبیرکل کمیسیون ملّی یونسکو در جمهوری اسلامی ایران در سال های 1368- 1364؛
·       عضو کمیته ارزیابی تحقیقات شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
·       عضو شورای راهبردی پژوهش و فناوری سازمان محیط زیست؛
·       عضو شورای تحول اداری سازمان حفاظت محیط زیست؛
·       مدیر مسئول نشریه قطب جغرافیا؛
·       مدیر مسئول مجله پیام یونسکو؛
·       مدیر مسئول فصلنامه علمی  محیط زیست؛
·       مأموریت ویژه از سوی وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی  در خصوص تحقیق بر روی نظام آموزش عالی در دانشگاه های فرانسه و نحوه توسعه روابط علمی و فرهنگی بین ایران و فرانسه؛
·       عضو هیأت‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران شرکت کننده در اجلاس‌های عمومی سازمان یونسکو (اجلاس های 22 ام تا 27 ام)؛
·       مشارکت در تدوین راهبرد میان مدت سازمان یونسکو (2007-2002 )؛
·       مشارکت در تدوین برنامه راهبردی کمیسیون ملی یونسکو در ایران.
 
 
مسئولیت ها و خدمات علمی- اجرایی در دانشگاه شهید بهشتی
·       عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی،  استاد پایه 37  گروه جغرافیا، دانشکدۀ علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تا کنون؛
·       رئیس دانشکدۀ علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی طی سال های 1386- 1384؛
·       رئیس دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی 1364 1361؛
·       معاون پژوهشی دانشکدۀ علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی 1391- 1386؛
·       مدیر قطب علمی توسعه پایدار جغرافیایی 1390 تا کنون؛
·       عضو هیأت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی از سال های 1392 تا کنون و  1376 تا 1385؛
·       عضو  کمسیون های تخصصی هیآت ممیزه در گروه های معماری، علوم محیطی، جغرافیا و GIS؛
·       عضوکارگروه جذب دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی؛
·       عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم زمین.
 
سوابق فعالیت های پژوهشی
کتاب ها
·       سید حسن صدوق، "جغرافیای قرن بیست و یکم"، (ترجمه از زبان فرانسه) انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1395؛
·       سید حسن صدوق، "جغرافیا، اقتصاد، فضا و آمایش سرزمین"، مرکز نشر دانشگاهی، 1391؛
·       سید حسن صدوق، "کلیدهای ژئوپلتیک" (ترجمه از زبان فرانسه)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1381؛
·       سید حسن صدوق، "ژئوپلتیک تشیع"، (ترجمه از زبان فرانسه)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1380.
 
سوابق مبارزاتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
·       دستگیری و زندانی شدن به دفعات در سال­های 1350 تا 1353 به علت مبارزات اسلامی علیه رژیم پهلوی
دستگیری توسط ساواک وحبس و شکنجه در زندان قزل قلعه شش ماه،  زندان اوین یک ماه،  زندان کمیته مشترک یک ماه

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 6,793
اخبار : سوابق دکتر سید حسن صدوق، سرپرست دانشگاه شهیدبهشتی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی