دانشگاه شهید بهشتی

همکاری دانشکده علوم زمین با موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

تاریخ انتشار: 1396/09/07 09:54 ق.ظ

 

جلسه مشترک بین مسئولین و اعضاء موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و مسئولین دانشکده علوم زمین در تاریخ 1 آذر 1396 در محل دانشکده علوم زمین برگزار شد. در این جلسه دکتر توکلی­نیا رئیس دانشکده علوم زمین،  دکتر مسعودی معاون پژوهشی دانشکده، دکتر قهرودی معاون آموزشی دانشکده، و  دکتر رضویان مدیرگروه جغرافیای انسانی و آمایش در ارتباط با فعالیت­های دانشکده علوم زمین و راه­های گسترش همکاری بین دانشکده علوم زمین و موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور با دکتر عباسی شوازی رئیس موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، دکتر صادقی معاون پژوهشی و دکتر صلواتی عضو هیأت علمی موسسه به گفتگو پرداختند.
مدیریت جمعیت کشور1.jpg
در این جلسه طرح بین­المللی در حال اجرای دانشکده علوم زمین با عنوان "مهاجرت و شهرنشینی در ایران" توسط آقای داود عیوضلو دانشجوی دوره دکتری این دانشکده تشریح شد.
برگزاری نشست­های تخصصی، مشارکت در برگزاری کنفرانس­ها، پروژه­های مشترک و سایر همکاری­ها از اهم موارد مورد توافق و تأکید طرفین بمنظور گسترش همکاری­ها بوده است.

مدیریت جمعیت کشور2.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده علوم زمین
تعداد مشاهده: 1,301
اخبار : همکاری دانشکده علوم زمین با موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی