دانشگاه شهید بهشتی

راهنمای اخذ پایان نامه و رساله

تاریخ انتشار: 1396/10/06 09:45 ق.ظ

دانشجویانی که در انتخاب واحد نیمسال 3962 برای اولین بار رساله و پایان نامه را اخذ می نمایند باید طبق راهنمای ذیل از طریق سیستم اقدام نماید .

راهنمای اخذ پایان نامه و رساله.pdfراهنمای اخذ پایان نامه و رساله.pdf

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: راهنمای اخذ پایان نامه و رساله
منبع خبر دانشکده علوم و فناوری زیستی
تعداد مشاهده: 3,596
اخبار : راهنمای اخذ پایان نامه و رساله
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی