دانشگاه شهید بهشتی

معرفی کتاب مبانی و مدل‌بندي بیزي داده‌ها (با استفاده از برنامه‌نویسی BUGS و نرم‌افزار R)

تاریخ انتشار: 1396/12/08 01:54 ب.ظ

​ model.jpg

مبانی و مدل‌بندي بیزي داده‌ها (با استفاده از برنامه‌نویسی BUGS و نرم‌افزار R)
نوشتۀ دکتر مجتبی گنجعلی و دکتر تابان باغفلکی
 
420 صفحه، 300.000ریال
چاپ اول: 1396
 
پیشرفت چشمگیر در نظریه و کاربرد روش‌های استنباط بیزی در تحلیل آماری داده‌ها سبب افزایش علاقۀ پژوهشگران آماری به یادگیری روش‌های بیزی شده است. در انجام استنباط آماری با استفاده از روش‌های بیزی گاهی لازم است روش‌های محاسباتی بر مبنای نمونه‌گیری به کار گرفته ‌شود. از آنجا که امروزه نرم‌افزارهای گوناگونی با قابلیت نمونه‌گیری از توزیع‌های آماری در دسترس عموم قرار گرفته‌اند، بسیاری از مسائل پیچیده در آمار کلاسیک با روش‌های بیزی به‌سادگی حل می‌شوند. با توجه به نبود کتاب‌های استنباط بیزی به زبان فارسی در کشور، هدف از ارائۀ این کتاب فراهم آوردن متنی آموزشی دربارۀ آمار بیزی است. این کتاب برای پژوهشگران، دانشجویان آمار و علاقه‌مندان به تحلیل آمار کاربردی با استفاده از روش‌های بیزی می‌تواند مفید باشد.
کتاب از دو بخش تشکیل شده است: در بخش نخست توجه ویژه‌ای به مفاهیم پایه‌ای آمار بیزی شده است. علاوه بر این، ضمن بیان مباحث اساسی آمار بیزی شامل روش‌های گزینش توزیع‌های پیشینی در استنباط بیزی، روش‌های شبیه‌سازی مونت ‌کارلویی، شبیه‌سازی به روش‌ مونت کارلوی زنجیر مارکوفی، آزمون فرض آماری از دیدگاه بیزی و تحلیل بیزی تجربی و سلسله‌‌مراتبی نیز در این کتاب مطرح می‌شود. شده‌است.
در بخش دوم کتاب به مباحث کاربردی بیشتر توجه شده است. در این قسمت، مدل‌های خطی با فرض توزیعی نرمال، تحلیل بیزی مدل‌های آمیختۀ خطی، مدل‌های خطی تعمیم‌یافته، تحلیل بقا و مدل‌بندی توأم داده‌های طولی و داده‌های بقا از دیدگاه بیزی بررسی شده است. همچنین، همان‌طور که از نام کتاب  پیداست، بر اجرای عملیات بیزی با استفاده از نرم‌افزار R و زبان برنامه‌نویسیBUGS نیز تأکید شده است.
 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر انجمن سنجش از دور و GIS ایران
تعداد مشاهده: 2,435
اخبار : معرفی کتاب مبانی و مدل‌بندي بیزي داده‌ها (با استفاده از برنامه‌نویسی BUGS و نرم‌افزار R)
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی