دانشگاه شهید بهشتی

تبدیل حکم مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشکدۀ مدیریت و حسابداری

تاریخ انتشار: 1397/01/26 01:38 ب.ظ

دکتر سید حسن صدوق، رئیس دانشگاه شهید بهشتی طی حکمی سمت دکتر سید محمود حسینی، دانشیار دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، را از تاریخ 26/1/1397 از سرپرست به مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشکدۀ فوق الذکر تبدیل نمود.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 1,063
اخبار : تبدیل حکم مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشکدۀ مدیریت و حسابداری
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی