دانشگاه شهید بهشتی

آگهی مناقصه واگذاری امور خدمات اداری و قسمتی از امور حراست

تاریخ انتشار: 1397/02/22 04:15 ب.ظ
 
به اطلاع می رساند دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد "امور خدمات اداری، رایانه ای و دفتری" و به صورت جداگانه قسمتی از " امور خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی" خود را به بخش خصوصی واگذار نماید. متقاضیان جهت شرکت در هر مناقصه لازم است مبلغ 2000000 ریال به حساب 342280811 به نام سپرده دانشگاه شهید بهشتی نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی واریز نمایند و از تاریخ 25/02/1397 لغایت 31/02/1397 به دفتر مدیریت امور اداری و منابع انسانی دانشگاه مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات آزاد است.
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مناقصه
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 1,760
اخبار : آگهی مناقصه واگذاری امور خدمات اداری و قسمتی از امور حراست
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی