دانشگاه شهید بهشتی

آگهی مناقصه تهیه مواد غذایی و طبخ و توزیع غذا

تاریخ انتشار: 1397/05/13 10:06 ق.ظ

 

" آگهی مناقصه تهیه مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای دانشگاه شهید بهشتی "
دانشگاه شهید بهشتی درنظردارد تهیه موادغذایی و طبخ وتوزیع غذای دانشجویان، اساتید ، کارکنان و برگزاری مراسمات خود واقع در پردیس اصلی دانشگاه و پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور را ازطریق مناقصه عمومی به  اشخاص حقوقی واجد شرایط، دارای صلاحیت و گواهینامه های قانونی با حداقل 5 سال تجربه مرتبط دانشگاهی برای سال تحصیلی 98-97 واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ 20/05/97  لغایت 24/05/97 از ساعت 7 صبح الی 14 با در دست داشتن فیش بانکی واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال برای هر یک از مناقصات (با ذکر عنوان شرکت در مناقصه پردیس مرکزی یا پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور) به حساب شماره 342282555 بنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی به آدرس:تهران-اوین-دانشگاه شهیدبهشتی دبیرخانه معاونت دانشجویی مراجعه نمایند.
ضمنا هزینه نشرآگهی برعهده برنده مناقصه است.
 
مدیریت خدمات دانشجویی

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مناقصه
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 1,528
اخبار : آگهی مناقصه تهیه مواد غذایی و طبخ و توزیع غذا
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی