دانشگاه شهید بهشتی

معرفی کتاب توسعۀ منطقه‌اي و ارزیابی راهبردي محیط‌زیستی: مبانی نظري، مفاهیم و رو‌ش‌ها

تاریخ انتشار: 1397/06/17 08:08 ق.ظ

to.gif

 

 

توسعۀ منطقه‌اي و ارزیابی راهبردي محیط‌زیستی: مبانی نظري، مفاهیم و رو‌ش‌ها
تجربۀ طرح مجموعۀ شهري قزوین


نوشتۀ دکتر محمدحسین شریف‌زادگان ، دکتر سحر ندایی طوسی و همکاران
 چاپ اول: 1397، 534 صفحه،  قیمت: 370.000 ریال

کتاب حاضر دستاورد پژوهشی مشتركی است که در چارچوب کارگاه‌هاي شمارة 2 دورة کارشناسی ارشد برنامه‌ریزي منطقه‌اي در گروه برنامه‌ریزي و طراحی شهري و منطقه‌اي دانشکدة معماري و شهرسازي دانشگاه شهیدبهشتی انجام یافته است.
توسعۀ پایدار در حیطۀ نظریه و عمل همۀ عرصه‌هاي توسعه چنان اهمیتی دارد که بستر اصلی تحقق هر امر توسعه‌اي، بر مبناي توسعۀ پایدار محیط‌زیستی و براساس ظرفیت برد و توان اکولوژیکیِ محیط طبیعیِ محل وقوع آن صورت‌بندي می‌شود. بنابراین رویه‌ها و قوانین کشورها براي ایجاد طرح‌هاي توسعۀ صنعتی، کشاورزي و خدماتی، تأسیس و گسترش و تغییر توسعۀ شهري و منطقه‌اي مستلزم رعایت ابتدایی‌ترین اصول پایداري محیط‌زیستی است.
کتاب توسعۀ منطقه‌اي و ارزیابی راهبردی محیطزیستی مشتمل بر دو بخش است: بخش نخست به مبحث پیشینه، مفاهیم، مبانی نظری و روش‌شناختی ارزیابی راهبردی محیط‌زیستی اختصاص دارد. در بخش دوم، پیشنهاد سازوکار عملیاتی‌سازی SEA از طریق کاربست آن در تجربۀ منتخب (طرح مجموعۀ شهری قزوین) بررسی می‌شود.
 

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه
تعداد مشاهده: 575
اخبار : معرفی کتاب توسعۀ منطقه‌اي و ارزیابی راهبردي محیط‌زیستی: مبانی نظري، مفاهیم و رو‌ش‌ها
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی