دانشگاه شهید بهشتی

معرفی کتاب آزمون‌های رشد حرکتی انسان

تاریخ انتشار: 1397/06/17 08:18 ق.ظ

 

azmon.gif
گردآوری و تدوین دکتر علیرضا فارسی، دکتر زهرا انتظاری خراسانی
چاپ اول: 1397، 358 صفحه، قیمت: 250،000 ریال
 
ارزیابی یکی از ارکان حیطة رشد حرکتی است و سبب می‌شود متخصص حرکت، بتواند جنبه‌های گوناگون رفتار حرکتی کودک را، مانند تغییرات، تأخیرات رشدی و کسب آگاهی در مورد راهبردهای آموزشی، بررسی کند. بدین‌منظور آزمون‌های بسیاری به‌صورت رسمی و غیررسمی وجود دارند. بر همین اساس و به‌علت نبودن منبع یکپارچه‌ای که به ویژگی‌ها و توضیح و توصیف ابزار سنجش رشد حرکتی بپردازد، آزمون‌های موجود در این کتاب معرفی و طرز اجرای هر یک به‌تفصیل شرح داده‌ شده‌اند. تأکید بر درنظرگرفتن شرایط اجرای آزمون‌ها از ویژگی‌های این کتاب است و شایسته است که کاربران و مخاطبان محترم کتاب این تأکیدها را درنظر داشته باشند. مهم‌ترین چالش پیش‌روی ارزیاب، تشخیص مناسب‌ترین شیوه و ابزار اندازه‌گیری برای فرد یا گروه مورد اندازه‌گیری است.
این کتاب در سه فصل تدوین شده است: در فصل نخست مفاهیم مربوط به اندازه‌گیری و ویژگی‌های یک آزمون خوب معرفی می‌شود. فصل دوم به طبقه‌بندی و معرفی کلی آزمون‌ها می‌پردازد و در فصل سوم این آزمون‌ها به‌طور جداگانه با جزئیات ارائه شده است.
 

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه
تعداد مشاهده: 624
اخبار : معرفی کتاب آزمون‌های رشد حرکتی انسان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی