دانشگاه شهید بهشتی

حضور کارشناس رسمی کتابخانه ملی جهت ارزشگذاری منابع موزه و مرکز اسناد

تاریخ انتشار: 1397/07/17 03:16 ب.ظ

کارشناس رسمی کتب خطی، سنگی، سربی و نفیس "دکتر اکبر شریف زاده" از سازمان اسناد و کتابخانه ملی جهت ارزش و قیمت گذاری کتب خطی، چاپ سنگی، سربی و باارزش مرکز موزه و اسناد دانشگاه شهید بهشتی طی روزهای متوالی در این مرکز حضور یافت.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 287
اخبار : حضور کارشناس رسمی کتابخانه ملی جهت ارزشگذاری منابع موزه و مرکز اسناد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی