دانشگاه شهید بهشتی

معرفی کتابخانه دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی

تاریخ انتشار: 1397/07/18 01:09 ب.ظ
روز کتابخانه­های دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
معرفی کتابخانه دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دوشنبه 23 مهر ماه 1397 ساعت 11:30 تا 12:30
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 2,525
اخبار : معرفی کتابخانه دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی