دانشگاه شهید بهشتی

شرط کفایت پژوهشی دانشجویان دکتری ورودیهای مختلف

تاریخ انتشار: 1397/08/14 11:07 ق.ظ
شرط کفايت پژوهشي دانشجويان دکتري وروديهاي مختلف به شر ح زير به اطلاع ميرسد
- دانشجويان دکتراي ورودي قبل از 93: کسب 7 امتياز از مجلات معتبر . مقالات بايد حداقل شامل يک مقاله ISI باشد. دانشجويان دکتراي ورودي 93 و بعد: کسب 7 امتياز از مجلات معتبر . مقالات بايد حداقل دو مقاله Q1 يا Q2 باشد + يک مقاله فارسي يا انگليسي چاپ شده در همايشهاي ملي.
 نکته 1: تنها مقالاتي در امتيازات دانشجو لحاظ ميشود که در آنها اسم اول دانشجوي دکتري باشد.
نکته 2: چاپ مقالات به معناي شرط کافي براي مجوز دفاع نيست. شرط کافي دفاع تاييد کفايت پژوهشي رساله توسط استاد راهنما و گروه آموزشي ميباشد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کفایت پژوهشی،دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر
منبع خبر دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر
تعداد مشاهده: 2,015
اخبار : شرط کفایت پژوهشی دانشجویان دکتری ورودیهای مختلف
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی