دانشگاه شهید بهشتی

سخنرانی دکتر محمد جواد اسماعیلی عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی در دانشگاه علامه طباطبائی

تاریخ انتشار: 1397/08/21 05:13 ب.ظ
نشست «علوم اجتماعی بومی؛ ممکن یا ناممکن» فردا سهشنبه 22 آبان ساعت 15 الی 18 در سالن ارشاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار میگردد. در این نشست، نسبت آراء و اندیشههای علامه طباطبائی با علوم اجتماعی مدرن بررسی میشود.
از آغاز مواجهۀ غیرغربیها با علوم اجتماعی مدرن که حاصل پویاییهای زیست و اندیشۀ غربی است، پرسشهای مهمی در ذهن متفکران غیرغربی جوانه زد. یک دسته از این پرسشها، پرسش از نسبت این علم اجتماعی با جوامع غیرغربی است. آیا علم اجتماعی که در غرب تولید شده آنقدر فراگیر و غیرزمینهمند هست که بتواند در جغرافیاهای دیگر نیز آموخته شود؟ آیا علمی که در غرب تولید شده میتواند مسائل غیرغرب را بررسی و احیاناً حل کند؟ این پرسشها فقط مختص اندیشمندان غیرغربی هم نیست، گروههای دیگری نیز با این مسئله به شیوۀ خود مواجه شدهاند. به عنوان مثال، برخی اندیشمندان فمنیست که معتقدند زیست و تفکر زنانه از اساس با زیست و تفکر مردانه تفاوت دارد، نظریههای علوم اجتماعی را بدین دلیل طرد میکنند که نظریههایی ساخته  پرداختۀ مردان هستند فلذا نه جهان زنانه را معنا میکنند و نه میتوانند برای مسائل زنان راهحل داشته باشند.
ما ایرانیها نیز با این پرسشها هم از منظر تاریخ و هم از منظر فرهنگ متفاوت خود مواجه هستیم. آیا علوم اجتماعی غربی میتواند در جامعهای با مختصات کاملاً متفاوت آموخته، ترویج و به کار بسته شود؟ بهویژه با پیروزی انقلاب اسلامی، که آرمانهایی متضاد با آرمانهای حاکم بر غرب سرمایهدار سکولار دارد، این مسئله بیشتر برجسته شد و ترویج دانش اجتماعی بومی که دارای ویژگیهای ایرانی و اسلامی باشد مورد تأکید قرار گرفت. و تا امروز نیز تلاشهای زیادی در این عرصه صورت گرفته است.
اما دانش اجتماعی ایرانی و اسلامی، مثل هر دانش اجتماعی دیگری، نیازمند مبانی و مفهومپردازیهای فلسفی است که خود را در قالب اصطلاحاتی چون انسانشناسی، هستی شناسی، و معرفت شناسی نشان میدهد. به عبارت دیگر، دیدن جهان و انسان و معرفت به گونه های متفاوت است که علم اجتماعی متفاوتی حاصل میکند. به همین دلیل پرسش از اندیشه های مبنایی علامه طباطبائی، نسبت آن با علوم اجتماعی مدرن، و امکان حصول به دانش اجتماعی بومی که یارای فراگیر شدن و تبدیل شدن به پارادایمی رقیب برای علوم اجتماعی مدرن داشته باشد، به عنوان نقطه تمرکز نشستی انتخاب شد که دغدغه هاش امکان و چگونگی امکان علم اجتماعی بومی است. انتخاب علامه طباطبائی از آن جهت بوده که غنای مفهوم پردازی در اندیشه های ایشان محققانی را قادر ساخته با پرسش علم اجتماعی بومی به آثار او رجوع کنند.
در این نشست دکتر محمود تقی زادۀ داوری بحث مشارکت علامه طباطبائی در دانش اجتماعی را مطرح میکند. دکتر محمد جواد اسماعیلی، برنامه پژوهشی علامه را شرح میدهند و سیرۀ علمی ایشان را به عنوان نمونۀ آرمانی یک استاد خوب بررسی میکنند. دکتر مهدی سلطانی، امکان علم اجتماعی را از منظر حکمت متعالیه و با تأکید بر اندیشه های علامه به بحث میگذارند و دکتر ابوالفضل مرشدی نیز اعتباریات علامه را به مثابه شرایط امکان علوم اجتماعی جدید طرح مینمایند.
حضور دانش پژوهان دغدغه مند در این نشست گرامی داشته می شود.
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر انجمن سنجش از دور و GIS ایران
تعداد مشاهده: 2,372
اخبار : سخنرانی دکتر محمد جواد اسماعیلی عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی در دانشگاه علامه طباطبائی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی