دانشگاه شهید بهشتی

قابل توجه اعضاي محترم هيات علمي و كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي دانشگاه

تاریخ انتشار: 1397/09/12 10:54 ق.ظ

پرداخت ​وام از طريق بانك سامان شامل:

1- خريد مسكن تا سقف  3/000/000/000 ريال ويژه اعضاي هيات علمي 

2- تعمير مسكن تا سقف 2/000/000/000 ريال ويژه اعضاي هيات علمي 

3- وديعه مسكن تا سقف 500/000/000 ريال جهت اعضاي هيات علمي و كاركنان رسمي و پيماني و قراردادي دانشگاه

4- خريد خودرو تا سقف 500/000/000 ريال ويژه اعضاي هيات علمي
5- كارت اعتباري تا سقف 500/000/000 ريال ويژه اعضاي هيات علمي 

6- كارت اعتباري ويژه كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي دانشگاه، پنج برابر خالص حقوق ماهيانه دريافتي تا سقف 500/000/000 ريال

در صورت نياز با تكميل فرم تقاضا به صندوق رفاه اعضاي هيات علمي مراجعه گردد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پرداخت ​وام از طريق بانك سامان
منبع خبر صندوق رفاه اعضای هیات عمی
تعداد مشاهده: 2,486
اخبار : قابل توجه اعضاي محترم هيات علمي و كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي دانشگاه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی