دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری نشست تخصصی «مرجعیت در علوم انسانی» در دانشکده ادبیات

تاریخ انتشار: 1397/09/27 02:36 ب.ظ


معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی 

با همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند

  

مرجعیت در علومانسانی

 

در این نشست به جایگاه علومانسانی در جهان امروز پرداخته میشود. تبیین مرجعیت و روششناسی در علومانسانی، و نسبت میانرشتههای علومانسانی و علومتجربی از مباحث مورد بحث خواهند بود. همچنین نسبت میان حقیقت و روش، نقش اثبات و ابطال در روششناسی علومانسانی، تمایز میان تجربه در علومطبیعی و تجربه زیسته در علومانسانی، و بررسی عرصه جامعه بهمثابه نمود عینی کارکرد حوزه علومانسانی، از جمله پرسش­هایی هستند که نگاه انتقادی حوزه علومانسانی را تبیین خواهند کرد.

 

زمان: 1397/09/27  ساعت 12 ـ 10

مکان: تالار مولوی دانشکده ادبیات  و علوم انسانی​


مرجعیت در علوم انسانی.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مرجعیت در علوم انسانی
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 1,946
اخبار : برگزاری نشست تخصصی «مرجعیت در علوم انسانی» در دانشکده ادبیات
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی