دانشگاه شهید بهشتی

اولین همایش ملی چگونگی برون رفت از چالش های اساسی اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: 1397/10/04 08:13 ق.ظ

اولین همایش ملی چگونگی برون رفت از چالش های اساسی اقتصاد ایران​

زمان: چهارشنبه 5 دی ماه 1397 

مکان: دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی

اولین همایش ملی چگونگی برون رفت از چالش های اساسی اقتصاد ایران.bmpاولین همایش ملی چگونگی برون رفت از چالش های اساسی اقتصاد ایران.bmp

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: همایش- چالش- اقتصاد- ایران
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 2,269
اخبار : اولین همایش ملی چگونگی برون رفت از چالش های اساسی اقتصاد ایران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی