دانشگاه شهید بهشتی

انتشار شماره 36 فصلنامه(علمی- پژوهشی) پژوهشهای دانش زمین

تاریخ انتشار: 1397/11/14 09:03 ق.ظ

homepageImage_fa_IR.jpg

​پژوهشهای دانش زمین

دوره 9، شماره36،زمستان 1397

سی و ششمین شماره (زمستان 1397) فصلنامه پژوهشهای علوم زمین با تعداد دوازده مقاله که در برگیرنده تازه ترین یافته های پژوهشی در حوزه علوم زمین است منتشر شد این فصلنامه در دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی به سردبیری دکتر حسین آدابی منتشر می شود.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پژوهشهای دانش زمین
منبع خبر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه
تعداد مشاهده: 2,702
اخبار : انتشار شماره 36 فصلنامه(علمی- پژوهشی) پژوهشهای دانش زمین
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی