دانشگاه شهید بهشتی

آغاز انتخابات اعضای کارگروه های تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی

تاریخ انتشار: 1397/11/15 08:36 ق.ظ

رای گیری الکترونیکی انتخـاب اعضای کارگروه های تخصصـی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی از تاریـخ 13 تا 15 بهمن مـاه 1397 صورت می گیرد.

 اعضای محترم هیئت علمی می توانند با شماره ملی و تاریخ تولد وارد سامانه آموزش عالی به آدرس http://hes.msrt.ir شده و حداکثر به 15 تن از نامزدهای معرفی شـده، رأی دهند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: رای گیری الکترونیکی انتخـاب اعضای کارگروه های تخصصـی برنامه ریزی و گسترش آموزش عال
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 350
اخبار : آغاز انتخابات اعضای کارگروه های تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی